Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (2024)

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (1)

Combineren van topsport met studie Een inventarisatie van situatie en knelpunten rond de combi-natie topsport en onderwijs Stella Blom Paul Duijvestijn

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (2)

Combineren van topsport met studie Een inventarisatie van situatie en knelpunten rond de combinatie topsport en onderwijs Amsterdam, 8 april 2008 Stella Blom Paul Duijvestijn Met medewerking van: Linde Wiewel Marieke de Groot Gea Schaap

DSP – groep BV Van Diemenstraat 374 1013 CR Amsterdam T: +31 (0)20 625 75 37 F: +31 (0)20 627 47 59 E: [emailprotected] W: www.dsp-groep.nl KvK: 33176766 A'dam

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (3)

Pagina 2 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Inhoudsopgave

1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3 1.2 Onderzoeksvragen 3 1.3 Methodische opzet 5 1.4 Opbouw van het rapport 6

2 Beleid rond topsport en onderwijs 7 2.1 Positie en rol van het onderwijs aangaande topsport 7 2.2 Masterplan Talentontwikkeling 2006-2010: ontwikkelingen en cijfers 9 2.3 Studiehouding en onderwijsniveau van topsporters 11

3 Topsport in het Voortgezet Onderwijs 13 3.1 VO- topsporters in beeld: aantal, kenmerken en omstandigheden 13 3.2 De scholen in beeld: LOOT, faciliteiten en ontwikkelingen 15 3.3 Knelpunten en belemmeringen 18

4 Topsport in het Middelbaar Beroeps Onderwijs 22 4.1 Mbo-topsporters in beeld: aantal, kenmerken en omstandigheden 22 4.2 ROC's met topsportbeleid: aantallen, faciliteiten en ontwikkelingen 24 4.3 Knelpunten en belemmeringen 24

5 Topsport in het Hoger Beroeps Onderwijs 27 5.1 HBO-topsporters in beeld: aantal, kenmerken en omstandigheden 27 5.2 Hogescholen met topsportbeleid: aantallen, faciliteiten en ontwikkelingen 29 5.3 Knelpunten en belemmeringen 31

6 Topsport in het Wetenschappelijk Onderwijs 33 6.1 WO-topsporters in beeld: aantal, kenmerken en omstandigheden 33 6.2 Universiteiten met topsportbeleid: aantallen, faciliteiten en ontwikkelingen 34 6.3 Knelpunten en belemmeringen 37

7 Topsport en onderwijs: overallanalyse, conclusies en aanbevelingen 39 7.1 Overallanalyse en conclusies 39 7.2 Aanbevelingen 41

Bijlagen Bijlage 1 Geraadpleegde bronnen 44 Bijlage 2 Respondenten 45 Bijlage 3 Talentprofielen 46 Bijlage 4 Groepsinterview met topsportstudenten 49 Bijlage 5 Antwoorden onderzoeksvragen in schema 52

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (4)

Pagina 3 Combineren van topsport met studie DSP - groep

1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

Eén van de aspecten van een goed topsportklimaat is aandacht voor samenwerking en afstemming tussen onderwijs en topsport. Sport en studie komen immers in dezelfde levensfase tot wasdom. Bovendien moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat het één ten koste van het ander gaat: spor-ters die zich genoodzaakt voelen om óf hun topsportcarrière óf hun studie vroegtijdig te beëindigen. Concreet betekent dit dat (potentiële) topsporters in ieder geval de mogelijkheid geboden wordt om óók goed onderwijs te volgen. De vraag is nu in hoeverre dit het geval is en of en zo ja welke verschillen er bestaan tussen de verschillende onderwijssoorten. Om die vraag te beant-woorden heeft DSP-groep, in opdracht van de werkgroep sport- en studieta-lent van het ministerie van OCW, het ministerie van VWS en NOC*NSF, een eerste verkenning op dit gebied uitgevoerd. Doel van deze verkenning is om zicht te krijgen op aard en omvang van de problematiek aangaande het combineren van studie en topsportcarrière.

1.2 Onderzoeksvragen

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: Wat is bekend over de aard en omvang van de problematiek aangaande het combineren van studie en topsportcarrière, in de gehele onderwijskolom1 vanaf het voortgezet onderwijs? Per onderwijssoort (VO, MBO, HBO, WO) valt deze centrale vraag uiteen in drie concrete kernvragen: 1 Om hoeveel (potentiële) topsporters gaat het? 2 Welk deel van de onderwijsinstellingen biedt faciliteiten voor topsporters,

wat houdt dit concreet in en welke ontwikkelingen zijn er op dit vlak gaande?

3 Tegen welke knelpunten en belemmeringen lopen sporters en onderwijs-instellingen aan wat betreft de combinatie topsport en studie?

Noot 1 Voor (potentiële) topsporters is het belangrijk dat zij gedurende alle fases van hun topsport- en

studieloopbaan de mogelijkheid hebben deze twee programma’s te combineren. Het onderzoek richt zich om die reden op alle onderwijssoorten: voortgezet onderwijs (VO), middelbaar be-roepsonderwijs (MBO), hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO). Alleen het primair onderwijs (PO) wordt goeddeels buiten beschouwing gelaten, aangezien in die leeftijdsfase – uitzonderingen daargelaten (denk bijvoorbeeld aan turnen) – doorgaans nog geen sprake is van een topsportcarrière.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (5)

Pagina 4 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Deelvragen In het verlengde van deze drie kernvragen wordt – ook weer per onderwijs-soort – een aantal deelvragen onderscheiden: Ad 1. Over de (potentiële) topsporters • Over hoeveel (potentiële) topsporters hebben we het en wat is hun top-

sportstatus2? • Hoeveel (potentiële) topsporters volgen geen studie of zijn ermee gestopt

(schooluitval)? Wat zijn de oorzaken/verklarende factoren? • In hoeverre en in welke mate stoppen (potentiële) topsporters met hun

sport vanwege de (moeizame) combinatie met hun studie? • In hoeverre verschillen (potentiële) topsporters van hun studiegenoten?

(studieduur, -tijd, -prestaties, opleidingsniveau enz.) • Welke omstandigheden hebben hier invloed op? (Olympische voorberei-

ding, dalende of stijgende prestaties, media-aandacht, etc.) Ad 2. Over de onderwijsinstellingen en hun faciliteiten voor topsporters • In hoeverre hebben onderwijsinstellingen speciale regelingen en facilitei-

ten voor (potentiële) topsporters? • Waaruit bestaan de faciliteiten voor (potentiële) topsporters en in welke

mate worden deze toegepast? Denk aan: flexibel rooster, vrijstellingen, uitstel/vermindering huiswerk en/of tentamens, gespreid examen, af-standsleren, enz.

• Waaruit bestaat de studiebegeleiding van topsportleerlingen? Wat is de frequentie en intensiteit van de begeleiding?

• In hoeverre zijn er per onderwijssoort voldoende onderwijsinstellingen met topsportfaciliteiten?3

• Welke ontwikkelingen spelen er op dat gebied in desbetreffende onder-wijssoort?

• Zijn er studierichtingen die zich in versterkte mate wel/niet lenen voor een combinatie met topsport? Waarom?

• Zijn er takken van sport die zich in versterkte mate wel/niet lenen voor een combinatie topsport en onderwijs? Waarom?

Ad 3. Over de knelpunten • Welke knelpunten in faciliteiten ervaren sporters, bonden en onderwijsin-

stellingen bij de combinatie topsport en onderwijs? • Welke knelpunten ervaren sporters, bonden en onderwijsinstellingen in

de studiebegeleiding van topsporters? • Tegen welke regelgeving lopen sporters, onderwijsinstellingen en/of

sportbonden aan in de ontwikkeling van topsporttalent? Denk aan: ver-plichte aantal contacturen, stages, leerwerkplicht (i.o.), enz.

• Welke knelpunten worden er ervaren rond de afstand (organisatie en reistijd) tussen wonen, studeren en trainen/sporten? Hoe zwaar zijn de knelpunten en hoe acceptabel de oplossingen (gastgezinnen, aangepast rooster, etc.)?

• Welke knelpunten worden in de overgang van het ene onderwijstype naar het andere ervaren door sporters, bonden en onderwijsinstellingen? Is er, met andere woorden, sprake van een doorlopende sportleerlijn?

Noot 2 A, B, HP, Internationaal talent, Nationaal talent, Beloften, anders: zie bijlage 3. Noot 3 Een criterium zou kunnen zijn: per onderwijssoort dienen leerlingen binnen een straal van x

kilometer van hun huis of trainingslocatie een opleiding te kunnen volgen.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (6)

Pagina 5 Combineren van topsport met studie DSP - groep

• Zijn het daadwerkelijk regels die belemmerend zijn of is het het regelen van de uitzonderingssituatie wat instellingen belemmert?4

• In hoeverre leiden aanpassingen in het onderwijsprogramma voor top-sportleerlingen tot uitholling van dat programma en hun schooldiploma?

• In hoeverre maken topsportstudenten gebruik van het flexibele studie-beurzenstelsel? waarom wel/niet? En welke knelpunten doen zich op dit punt voor?5

• In welke mate wordt van andere vormen van financiering van de combi-natie onderwijs en (top)sport gebruik gemaakt, zoals vanuit de lumpsum of alternatieve/private financiering? Wat zijn de ervaringen?

1.3 Methodische opzet

Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van een combinatie van bronnenanalyse en interviews met sleutelpersonen. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de geraadpleegde bronnen en bijlage 2 voor de geïnterviewde sleutelpersonen6. Het onderzoek bestond dus uit een secundaire analyse. Voordeel van die aanpak is dat snel en efficiënt zicht kon worden verkregen op hetgeen be-kend is over de situatie en problematiek rond de combinatie topsport en onderwijs. Door middel van dit onderzoek is die informatie achterhaald en overzichtelijk gebundeld. Nadeel van de gekozen aanpak is dat niet alle onderzoeksvragen uitputtend en tot in detail kunnen worden beantwoord. Landelijk dekkende gegevens over topsport en onderwijs bleken namelijk in geen van de onderwijssoorten voor handen. Op basis van de inventarisatie is echter wel een goede indicatie te geven van de situatie rond de combinatie onderwijs en topsport. In die zin heeft dit onderzoek de status van een eerste verkenning. Empirisch vervolgonder-zoek is nodig om het verkregen beeld verder te kwantificeren en uit te die-pen.

Noot 4 De leerplichtwet geldt voor alle leerplichtige leerlingen, oftewel alle leerlingen tot en met 17 jaar.

De leerplichtwet schrijft per schoolsoort voor hoeveel tijd een leerling onderwijs krijgt. Binnen de urennormen hebben scholen de mogelijkheid een eigen programma te kiezen: niet elke week/maand hoeft hetzelfde te zijn. De regelgeving biedt in beginsel ruimte om het onderwijs-programma af te stemmen op de behoefte van de leerlingen. Zo zou een leerling in de gelegen-heid gesteld kunnen worden om bijvoorbeeld trainingstijd midden op de ochtend te compense-ren door op andere momenten de onderwijstijd te gebruiken. Eenzelfde constructie is mogelijk door de tijd van een trainingskamp of toernooi over een langere periode te compenseren (even-tueel inclusief vakantieperioden). De regelgeving van het onderwijs biedt bovendien nog de mogelijkheid om in uitzonderlijke situaties vrijstelling te verlenen van verplichte deelname aan onderwijsactiviteiten. Dit biedt de schoolleiding de ruimte om, in samenspraak met de leer-plichtambtenaar, het belang van een individuele leerling te laten prevaleren boven de algemeen geldende regels. Voorwaarde voor gebruik van die ruimte is dat afspraken van te voren duidelijk worden vastgelegd. Uitgangspunt in bovenstaande gevallen is dat de school medewerking kan en wil verlenen; het is geen (door ouders, leerling of bond) afdwingbare faciliteit. Bij de afwe-ging houdt de school rekening met het lange termijn belang van de leerling.

Noot 5 De studiebeurs is flexibel. Het kan per maand worden besloten of er wel of geen studiebeurs wordt gewenst. Het is wel geregel en de student moet het in de gaten houden. Voorts geldt er een leeftijdsgrens van 30/34 jaar voor studiefinanciering. Ook dat kan een probleem zijn voor sportende studenten.

Noot 6 Het gaat hier om mensen die goed en breed zicht hebben op de situatie rond de combinatie tosport in studie in een of meer van de onderwijssoorten. De respondenten zijn gekozen in samenspraak met de werkgroep sport- en studietalent.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (7)

Pagina 6 Combineren van topsport met studie DSP - groep

1.4 Opbouw van het rapport

Na dit inleidende hoofdstuk volgt allereerst een hoofdstuk over beleid rond topsport en onderwijs in het algemeen, dus onderwijsbreed. Hierna beschrij-ven we de situatie rond de combinatie topsport en onderwijs per onderwijs-soort. Achtereenvolgens gaan we in op het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. In elk van deze hoofdstukken brengen we – voor zover bekend – de topspor-ters (aantal en kenmerken), onderwijsinstellingen (ontwikkelingen, topsport-faciliteiten) en knelpunten en belemmeringen in beeld. Tot zover beperken we ons louter tot een feitelijke weergave van onze inventarisatie. Pas in het afsluitende hoofdstuk is er ruimte voor interpretaties en beschouwingen. Hier worden ook conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (8)

Pagina 7 Combineren van topsport met studie DSP - groep

2 Beleid rond topsport en onderwijs

Het ministerie van VWS hecht belang aan een goede ondersteuninginfra-structuur voor topsporters, zo blijkt uit de nota 'Samen voor Sport (2006-2010)'. Dat immers is voorwaarde voor goede prestaties en het bereiken van de mondiale top 10 op het gebied van topsport. NOC*NSF heeft een cruciale rol in het organiseren van deze infrastructuur voor topsporters in Nederland. Zij heeft onder andere tot taak te zorgen voor een lokaal dekkend facilitei-tennetwerk voor topsporters en talenten. Daartoe beschikt NOC*NSF over regionale Olympische Netwerken. Deze spelen een steeds belangrijke rol in de individuele begeleiding en ondersteuning van (potentiële) topsporters7. De omvang en kwaliteit van faciliteiten en voorzieningen verschillen echter sterk van netwerk tot netwerk.

2.1 Positie en rol van het onderwijs aangaande topsport

Een belangrijk element in de ondersteuning van (potentiële) topsporters betreft de samenwerking en afstemming tussen sport en onderwijs. Talent-ontwikkeling speelt zich voor een belangrijk gedeelte immers af tijdens de verplichte onderwijsperiode en daarna. Ontwikkelingen in de sportcarrière van (potentiële) topsporters hebben consequenties voor en moeten samen-gaan met hun studie. Per definitie is er sprake van een spanningsveld: het een mag niet – of zo min mogelijk – ten koste van het ander gaan. De vraag is welke positie en rol de school hierin heeft. Volgens het advies van de onderwijsraad (2004) ligt de zorg voor en regie van talentontwikke-ling van leerlingen tot 18 jaar in principe buiten het onderwijs. De georgani-seerde sport voert de regie, maar wel kan het onderwijs, voor zover dat past binnen het schoolbeleid en het niet ten koste gaat van het onderwijs, talen-ten zoveel mogelijk herkennen, stimuleren en zo adequaat mogelijk begelei-den in hun persoonlijke ontwikkeling. De Onderwijsraad stelt in haar advies de volgende maatregelen ter verbete-ring voor: meer ruimte en flexibiliteit bij de invulling van het onderwijspro-gramma, vergroten van de expertise rond talentontwikkeling op scholen (bij-scholing docenten) en bestaande beleidsinspanningen bundelen tot één kader, met het oog op doorontwikkelen en implementatie. Voorzieningen en faciliteiten Voorzieningen die onderwijsinstellingen (potentiële) topsporters kunnen bieden zijn divers: flexibele les- en tentamenroosters; verminderde aanwe-zigheidsplicht; studiespreiding; speciale tentamen-, examen- en overgangs-regelingen; individuele studiebegeleiding en financiële ondersteuning. Veel onderwijsinstellingen volgen hierin hun eigen weg, rekening houdend met de wettelijk gestelde kaders.

Noot 7 Sporters moeten minimaal behoren bij de regionale top in hun tak van sport om zich bij een

Olympisch Netwerk aan te kunnen sluiten.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (9)

Pagina 8 Combineren van topsport met studie DSP - groep

In het voortgezet onderwijs vindt afstemming tussen scholen plaats in de vorm van het LOOT-systeem (Landelijk Overleg Onderwijs Topsport). De binnen LOOT ontwikkelde onderwijsbenadering heeft er toe geleid dat ook veel andere, reguliere scholen zich er inmiddels van bewust zijn dat topspor-ters in opleiding in zeker opzicht een eigenstandige benadering verdienen (Van Bottenburg, 2003). De topsportbegeleiding binnen MBO, HBO en WO is in Nederland zeer di-vers ingevuld, zo blijkt uit onderzoek uit 20028. Op sommige onderwijsinstel-lingen zijn topsportcoördinatoren aanwezig, op andere maken sporters zelf individuele afspraken met docenten. Onderzoek naar het topsportklimaat in Nederland9 maakt duidelijk dat 71 procent van de ondervraagde schoolgaande (potentiële) topsporters10 een onderwijsinstelling bezoekt, die speciale faciliteiten voor topsporters biedt. 29 Procent van de (potentiële) topsporters bezoekt een instelling zonder speciale topsportfaciliteiten. De meerderheid (61 procent) van de onder-vraagde (potentiële) topsporters is tevreden over de medewerking en facili-teiten van het onderwijs; 39 procent vindt die medewerking onvoldoende. Van de faciliteiten, die het onderwijs topsporters biedt, wordt het meest ge-bruik gemaakt van een flexibel les- en tentamenrooster (59%), verminderde aanwezigheidsplicht (47%) en individuele studiebegeleiding (41%). Voorts maakt ongeveer een derde van de topsporters gebruik van studiespreiding en van speciale tentamen-, examen- en overgangsregelingen. 17 Procent maakt gebruik van aanpassingen in schoolorganisatie en ook 17 procent van sponsoring of financiële ondersteuning. Primair onderwijs Uitzonderingen daargelaten zijn er binnen het primair onderwijs weinig tot geen mogelijkheden om af te wijken van het reguliere onderwijsprogramma ten behoeve van talentontwikkeling, onder andere op het gebied van sport. In principe maakt de onderwijsinspectie geen onderscheid tussen verzuim wegens vakantie of verzuim wegens beoefening van sport op hoog niveau.11 Het is de vraag in hoeverre dat wenselijk is, want kinderen tot 12 jaar beho-ren zelden tot de categorie III sporters, dat wil zeggen sporters die wekelijks meer dan 20 uur met hun sport bezig zijn (zie verder). Daar staat tegenover dat het Platform Jong Oranje12 stelt dat de leeftijd 10 tot 12 jaar de beste periode is om basistechnieken bij te brengen. Boven-dien zijn er grote verschillen tussen sporten: er zijn vroeg- en laat-specialisatie sporten. Sporten als paardrijden, zwemmen en vooral turnen vragen al op de basisschoolleeftijd flinke trainingsarbeid van potentiële top-sporters. De mogelijkheid van een LOOT-systeem in (de laatste jaren van) het basisonderwijs wordt door een aantal respondenten bij scholen, NOC*NSF en bonden geopperd. Zowel de turnbond als de tennisbond zouden graag zien dat LOOT ook in het basisonderwijs wordt ingevoerd. Op dit moment is er bij de turnbond wel al op decentraal niveau een initiatief op dit vlak: van één van de NTO's is

Noot 8 Rooijen, F. van, Krijns, T. & Urbanus, C. (2002) Noot 9 Bottenburg, M. van, C. Roques & S. Smit, S. (2003). Noot 10 De leeftijd van de sporters in de responsgroep varieert van 15 tot 56 jaar. 80 Procent zit tussen

de 19 en 33 jaar. De gemiddelde leeftijd is 27 jaar. Noot 11 De onderwijsregelgeving laat scholen enige ruimte om af te wijken van het reguliere

programma, mits afwijkingen goed worden geadministreerd, gevolgd en verantwoord en de onderwijsinspectie uiteindelijk akkoord gaat.

Noot 12 Nationaal Coach Platform Jong Oranje, Kritische succesfactoren in talentontwikkeling – Marcel Luyclex.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (10)

Pagina 9 Combineren van topsport met studie DSP - groep

bekend dat deze een regeling heeft getroffen met een basisschool. Leerlin-gen mogen hier een paar keer per week 's ochtends trainen. De gemiste uren worden opgevangen met bijles door docenten. Invloed van onderwijssituatie op sportprestaties Volgens de sporters zelf is de invloed van de onderwijs- (en werk-) situatie op hun sportprestaties beperkt. Veel meer bepalend daarvoor achten zij 'het primaire proces van topsportbeoefening'. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de topsporters hun sportcarrière laten prevaleren boven studie en werk: zo nodig en mogelijk gaat de sport ten koste van hun studie en niet andersom. Sport is, met andere woorden, leidend.

2.2 Masterplan Talentontwikkeling 2006-2010: ontwikkelingen en cijfers

Bovenstaande sluit ook aan bij de constatering dat het trainingsprogramma van veel (potentiële) topsporters steeds meer tijd in beslag neemt. Om de wereldtop te bereiken moet alles, en dus ook studie en werk, wijken. Meer en meer wordt topsport een beroep. In diverse takken van sport kiezen spor-ters ervoor om, zodra ze niet meer leerplichtig zijn, zich fulltime te richten op hun sport.13 In dit kader maakt NOC*NSF onderscheid tussen categorie I, II en III spor-ters. Categorie I sporters besteden wekelijks maximaal 12 uur aan hun sport, Categorie II sporters 12 tot 16 uur en Categorie III sporters meer dan 20 uur. Zie ook bijlage 3. In het Masterplan Talentontwikkeling 2006-2010 'Talent Centraal' constateert NOC*NSF dat de huidige faciliteiten, die het onderwijs biedt aan topsporters, voor categorie I sporters en een deel van de categorie II sporters voldoende zijn. Voor een ander deel van de catego-rie II sporters geldt dat het schipperen is tussen het onderwijsrooster en sportprogramma, met als gevolg dat het voor deze groep vrijwel onmogelijk is een optimaal sport- en/of schoolrooster te volgen. Voor categorie III spor-ters – een groep die, in aansluiting op de wereldwijde trend van toenemende trainingsduur en stijgend niveau, toeneemt – zijn de aangeboden onderwijs-voorzieningen en –faciliteiten volgens NOC*NSF geenszins toereikend. Vooral de urennorm vormt voor deze sporters een probleem. Het ministerie van VWS en NOC*NSF willen daarom toe naar een situatie waarin de intensiteit van het sporttechnisch programma de benodigde on-derwijsvoorzieningen bepaalt. Dit in combinatie met leeftijd en prestatie. Dat vormen de ingrediënten voor drie nieuwe talentprofielen (belofte, nationaal en internationaal talent), die ook rekening houden met talentontwikkeling. Zie ook weer bijlage 3. De oude profielen14 worden in 2008 geleidelijk ver-vangen door deze nieuwe.

Noot 13 NOC*NSF wil graag onderzoeken of een opleiding tot beroepssporter voor sporten met een

beroepsperspectief mogelijk is. Sportactiviteiten zouden dan als leeractiviteiten (lesuren/ stu-diepunten) worden meegeteld en als specifieke beroepscompetenties voor de beroepssporter worden opgenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sporten als: voetbal, wielrennen, tennis, schaatsen en volleybal. Op dit moment zijn de sporten waarbij topsporters stoppen met hun studie om fulltime voor de sport te gaan voornamelijk de sporten waar veel geld in om gaat, de zogenaamde beroepssporten. Het gaat daarbij onder meer om voetbal, wielrennen en tennis.

Noot 14 In het oude systeem worden topsporttalenten nog gecategoriseerd op basis van regionaal of nationaal prestatieniveau zonder uitzicht op ontwikkeling naar het internationaal prestatieni-veau. Doordat de categorisering bovendien niet op uniforme wijze gebeurt zijn grote ongelijkhe-den tussen de verschillende sporttakken ontstaan. Dit heeft geleid tot een aantal van 8.000 tot 10.000 talenten.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (11)

Pagina 10 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Topsporters in het onderwijs: cijfers Volgens recente cijfers van NOC*NSF telt Nederland 712 topsporters (seni-oren) en 1685 potentiële topsporters c.q. talenten (junioren): zie tabel 1. Het gaat hier om sporters met een officiële topsport- respectievelijk talentstatus. In principe zijn speciale faciliteiten en regelingen, ook in het onderwijs, al-leen voor deze groep sporters bedoeld.15 Regionale talenten – een veel grotere groep (zie ook voetnoot 13) – vallen hier dus buiten.16 Hetzelfde geldt voor profvoetballers en voetballers in de jeugdopleiding van een Betaald Voetbal Organisatie (BVO).

Tabel 1 Aantal topsporters en talenten in Nederland Status Aantal

Senioren A: 500

B: 190

HP 22

Junioren / talenten IT 501

NT 683

B 501

(bron: NOC*NSF februari 2008) Tot voor kort hield NOC*NSF niet systematisch bij welke onderwijssoort topsporters volgen. De nieuwe werkwijze rond talentprofielen brengt hier verandering in. Zie tabel 2.

Tabel 2 Topsporttalenten uitgesplitst naar onderwijssoort

WO HBO MBO VO LOOT SPORT BO ZELFST. AFGEST. WERKT ONB. NVT Totaal

27 61 43 393 105 32 26 1 4 10 973 10 1685 2% 4% 3% 23% 6% 2% 2% 0% 0% 1% 58% 1% 100%

(bron: NOC*NSF februari 2008) Aangezien de onderwijssoort van maar liefst 58 procent van de 1685 top-sporttalenten vooralsnog onbekend is, kunnen aan de cijfers en percentages uit tabel 2 geen vergaande conclusies worden verbonden. Wat wel opvalt is dat de grootste groep talenten op een middelbare school zonder LOOT-voorziening zit.

Noot 15 Het verschil in ondersteuning tussen A- en B-sporters is groot. A-sporters en HP-sporters

krijgen een stipendium van NOC*NSF, B-sporters niet. Zij trainen in de praktijk evenveel. B-sporters moeten hierdoor naast opleiding en sport vaak ook tijd besteden aan werk.

Noot 16 In het oude systeem hadden regionale talenten nog de T2-status. Stichting LOOT schat in dat circa 25% van de T2 leerlingen nu buiten de boot valt. Zij geeft aan dat deze verandering zal zorgen voor meer duidelijkheid en eenduidigheid, maar dat het wel belangrijk is dat 'de vijver groot genoeg blijft'.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (12)

Pagina 11 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Sommige grotere Olympische Netwerken houden wel al langere tijd gege-vens bij over de studie van topsporters. Dat geldt onder meer voor Olym-pisch Netwerk Brabant (zie ook tabel 3 in paragraaf 3.1) en TopSport Rot-terdam. TopSport Rotterdam heeft een Onderwijs Platform met daarbij aangesloten basisscholen, voortgezet onderwijs, mbo, hbo en een universi-teit. De basisscholen werken onderling ook weer samen als Sportieve basis-scholen Rotterdam. De leden van het platform voeren op regelmatige basis overleg en houden nauw contact met Topsport Rotterdam over de status van de leerlingen, invulling van de studie-topsportregeling en de werkwijze rond facilitering van topsportleerlingen. De rol van sportbonden Ook bonden hebben zelden cijfers over de studie van topsporters in hun tak van sport voor handen. Sowieso werken zij nauwelijks samen met onderwijs-instellingen. In het eerder genoemde onderzoek naar het topsportklimaat in Nederland geeft slechts één bond aan in het kader van talentherkenning samen te werken met scholen. Een derde van de topsportcoördinatoren werkt wel samen met scholen op het gebied van talentbegeleiding, onder andere in de vorm van afstemming van het topsportprogramma en het schoolwerk. Bijna driekwart van de coördinatoren heeft geen overzicht van alle talenten in de eigen tak van sport die op een LOOT-school zitten. Uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat sporters advies en begeleiding wat betreft school en studiekeuze nauwelijks van de vereniging en de bond krij-gen, maar voornamelijk van 'overige instellingen'. Samenwerking met scho-len lijkt zich meer op het niveau van de verenigingen af te spelen. Dat wordt ook onderstreept door de interviews, die in het kader van onder-havig onderzoek hebben plaatsgevonden met sportbonden. De KNVB geeft aan dat steeds meer verenigingen speciale afspraken maken met onderwijs-instellingen. Niettemin geeft de bond aan ook regelmatig zelf contact te hebben met scholen. Volgens de KNLTB zou het contact met scholen inten-siever kunnen. De KNGU heeft geen centrale bemoeienis met regelingen omtrent het combineren van topsport en onderwijs. Dit soort regelingen vin-den op decentraal niveau, bij de vier NTO's, plaats.

2.3 Studiehouding en onderwijsniveau van topsporters

Uit recent onderzoek17 blijkt dat topsporters vaak ook goed presteren in hun studie. Als verklaring wordt gegeven dat sporters met de potentie om op internationaal topniveau te presteren beschikken over zogenaamde 'strate-gische kennis'. Strategische kennis wordt hierbij gedefinieerd als: 'The gen-eral skill of an individual in problem-solving tasks in which planning, monitor-ing, evaluation, reflection, effort and self-efficacy play a significant role.' De relatie tussen presteren binnen de sport en binnen het onderwijs is zichtbaar in het hoge percentage topsporttalenten binnen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (havo, vwo). Eenzelfde patroon is zichtbaar in het vervolgonderwijs. Het eerder genoemde onderzoek18 onder topsporters maakt duidelijk dat 70 procent van de ondervraagde topsporters een HBO of WO opleiding volgt. Topsporters hebben in vergelijking met de totale bevol-king gemiddeld genomen een hogere opleiding genoten.

Noot 17 Jonker, L. (2007). Strategic Knowledge and Young Talented Athletes: The Relationship between

Sport and School. Groningen: Universiteit Groningen. Noot 18 Bottenburg, M. van, C. Roques & S. Smit, S. (2003).

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (13)

Pagina 12 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Ruim de helft van de topsporters met een beroeps- of een universitaire op-leiding is afgestudeerd in een economische, administratieve, commerciële of technische richting. Ook sport is een populaire richting. Minder populair zijn: humaniora, verzorging en opleidingen in juridisch/bestuurlijke of sociaal-culturele richting. Hoewel op basis van het onderzoek naar het topsportklimaat in Nederland geen uitspraak kan worden gedaan over effecten van een topsportcarrière op de latere beroepsloopbaan, kan wel worden geconcludeerd dat 'topspor-ters vaker een hogere functie uitoefenen dan Nederlanders in het algemeen, vaker een wetenschappelijk/vakspecialistisch beroep uitoefenen en minder vaak een administratief of ambachts-, industrie- of transportberoep'.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (14)

Pagina 13 Combineren van topsport met studie DSP - groep

3 Topsport in het Voortgezet Onderwijs

In dit hoofdstuk zoomen we in op de situatie in het voortgezet onderwijs. Achtereenvolgens staan we stil bij de (potentiële) topsporters die een mid-delbare school bezoeken, de (topsportfaciliteiten) van middelbare scholen en tenslotte knelpunten en belemmeringen die zich in het voortgezet onder-wijs voordoen.

3.1 VO- topsporters in beeld: aantal, kenmerken en omstandigheden

Momenteel is niet bekend hoeveel topsporttalenten in de leeftijd van 12-18 jaar er precies zijn en welke status zij hebben. Dit komt onder meer doordat de huidige procedure rond statusverlening regionale verschillen in de hante-ring van het statushandboek kent. Met de invoering van de nieuwe talentpro-fielen (zie paragraaf 2.2) komt er meer duidelijkheid. De sportbonden zullen deze nieuwe profielen in de loop van 2008-2009 voor hun sport in kaart brengen. Met Stichting LOOT is afgesproken dat voor de zomer van 2008 10 bonden deze talenprofielen koppelen aan namen van sporters. Want dat is uiteindelijk het doel van de talentprofielen. Indicatie van het aantal topsporttalenten in het VO Op basis van extrapolatie van de cijfers uit tabel 2 (paragraaf 2.2), waarin topsporttalenten voor zover bekend zijn uitgesplitst naar onderwijssoort, kunnen we wel een indicatie geven van het aantal topsporttalenten in het voortgezet onderwijs. In totaal zou het gaan om een kleine 1200 talenten. Ook weer op basis van extrapolatie zou circa 20% van deze sporters, ofte-wel ongeveer 250, een school met LOOT-status bezoeken. LOOT staat voor Landelijke Overlegstructuur Onderwijs en Topsport. Vijftien jaar geleden is dit overleg opgestart door een aantal middelbare scholen en inmiddels zijn er 24 scholen met een LOOT-status: zie paragraaf 3.2 voor meer informatie over (de faciliteiten van) de LOOT-scholen. De sportbonden stellen de status van de leerling vast, die eventueel recht geeft op LOOT-faciliteiten. Het Olympisch Netwerk bepaalt uiteindelijk of iemand in aanmer-king komt voor de LOOT-status. Eerder merkten we echter al op dat niet alle van de 12 Olympische Netwer-ken de topsporttalenten en hun status goed in beeld hebben. Op dit moment hebben landelijk circa 2.800 leerlingen een LOOT-status. Dat is dus ruim het tienvoudige (!) van het geschatte aantal topsporttalenten, dat een LOOT-school bezoekt én voldoet aan de nieuwe talentprofielen. Kennelijk zijn de toelatingscriteria, die scholen, bonden en Olympisch Netwerken totnogtoe hebben gehanteerd, veel minder streng; ook regionale talenten, waarvan niet valt te verwachten dat zij zich tot internationaal talent kunnen ontwikke-len, worden meegerekend en toegelaten. Dat is ook het geval in de algeme-ne LOOT-criteria: • Je bent jeugdsporter op het hoogste landelijke niveau van je leeftijdsca-

tegorie. • Of je behoort tot de hoogste categorie van sporters ( zogenaamde A-B-

categorie volgens de NOC*NSF-indeling).

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (15)

Pagina 14 Combineren van topsport met studie DSP - groep

• Of je maakt minimaal deel uit van een regionale en/of nationale jeugdse-lectie.

• Of je bent jeugdvoetballer van een betaald voetbal organisatie (BVO). Studiehouding en studierichting De ervaring van Stichting LOOT leert dat LOOT-leerlingen gemiddeld ge-structureerd werken, hogere cijfers halen dan gemiddeld en op volwassen wijze omgaan met hun opleiding. Deze leerlingen beseffen over het alge-meen goed dat het onderwijs extra zorg aan hen besteedt. Uitzonderingen op de regel vormen takken van sport waar sporters 'verwend' worden, zoals voetbal. Ook de KNLTB geeft aan dat de combinatie sport en onderwijs elkaar posi-tief versterkt. Sport is vormend en dat werkt door in de studiehouding en schoolprestaties. Sporters leren goed plannen, gestructureerd en hard wer-ken. Bovendien vereist sporten op hoog niveau veel (strategisch) inzicht, aldus de KNLTB. Dit is een vaardigheid die ook in het onderwijs nodig is. Naar schatting van de KNLTB volgt 40 procent van de potentiële toptennis-sers in het voortgezet onderwijs het vmbo en 60 procent havo/vwo. Deze verhouding is onder voetballers van de KNVB naar schatting 50 om 50. Ook de cijfers van twee LOOT-scholen laten zien dat het opleidingsniveau van potentiële topsporters hoger is dan gemiddeld. Op het Beekdallyceum doen 85 van de 125 LOOT-leerlingen havo/vwo. En op het Sint Joris College is de verhouding 113 havo/vwo tegen 52 vmbo. Cijfers van het Olympisch Netwerk Brabant wijzen in dezelfde richting. 65 procent van alle topsporters volgt hier een opleiding op havo-niveau of ho-ger. Zie tabel 3.

Tabel 3 (Potentiële) topsporters uit Brabant uitgesplitst naar onderwijssoort vwo, atheneum 192 27%gymnasium 27 3%havo / vwo 54 8%havo 189 27%vmbo / mavo 207 29%Onbekend 45 6%

Totaal 714 100%

Bron: Olympisch Netwerk Brabant Naarmate de sport intensiever wordt, kunnen de prestaties van topsportleer-lingen in vergelijking met reguliere leerlingen iets minder worden. Het Beek-dallyceum merkt op dat dit meestal samenvalt met de bovenbouwperiode. Het wordt volgens de topsportmanager van de school in deze periode ook verleidelijker om voor de sport te kiezen. Volgens de topsportcoördinator van het Sint Joris College liggen aan eventuele problemen van de potentiële topsporters verschillende oorzaken ten grondslag. Bij teamsporters hebben deze (vaker) te maken met motivatie en bij individuele sporters gaat het vaker om het grote aantal trainingsuren. Uitval en slagingskans Volgens de scholen en de bonden in dit onderzoek is onder (potentiële) top-sporters in het voortgezet onderwijs in principe geen sprake van (extra) schooluitval. De Olympisch Netwerken hebben hier geen zicht op. De sport-bonden geven aan dat de echte toptalenten na afronding van het voortgezet onderwijs doorgaans geen vervolgopleiding starten.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (16)

Pagina 15 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Dit heeft ondermeer te maken met het belang dat door de betreffende bond aan onderwijs wordt gehecht en met de hoeveelheid geld die in de sport omgaat. De studiecoach van de KNVB geeft aan dat de meeste voetballers hun mid-delbare school afmaken, maar dat veel van hen zodra zij geld kunnen ver-dienen stoppen met hun opleiding. De KNLTB geeft aan dat ook toptennis-sers na het VO vaak met onderwijs stoppen, al dan niet tijdelijk. In de turnsport is het belang van een (vervolg) opleiding hoog, omdat de opbreng-sten van de sport te weinig zijn om van te leven. De meeste turners blijven om die reden een vorm van opleiding volgen. Voor meisjes ligt de keuze om al dan niet door te gaan in hun sport al rond hun 13e tot 15e jaar. Volgens het Sint Joris College is de kans om over te gaan en de slaagkans van de topsportleerlingen gelijk aan die van reguliere leerlingen. Een over-stap van school rond het examenjaar kan hieraan afbreuk doen. Het Beek-dallyceum heeft er voor gekozen om leerlingen niet meer in de eindexamen-fase aan te nemen. In deze periode is een overstap naar een andere school en de verandering van woonomgeving, die hier over het algemeen bij komt kijken, te ingrijpend. Jaarlijks valt een aantal sporters uit het LOOT-project door blessures of ver-lies van status. Welk percentage sporters stopt met hun sport, omdat ze de combinatie van sport en onderwijs niet goed aan kunnen, is niet bekend. Een indicatie hiervoor geeft het St. Joris College: op deze LOOT-school stoppen jaarlijks gemiddeld drie of vier leerlingen om die reden met topsport (en geven dus voorrang aan hun studie). Omgerekend komt dat neer op ongeveer 2 procent van alle LOOT-leerlingen hier.

3.2 De scholen in beeld: LOOT, faciliteiten en ontwikkelingen

LOOT-scholen Nederland telt ongeveer 700 VO-scholen met ongeveer 900.000 scholieren (bron: site OCW). Momenteel hebben 24 scholen de LOOT-status. Een LOOT school is een school waar sporttalenten in de leeftijdscategorie 12-18 jaar onderwijs en sport goed kunnen combineren. Dit kan vanaf de eerste klas voortgezet onderwijs. Op scholen met een LOOT licentie zitten mini-maal 40 leerlingen met een LOOT status, maar gemiddeld zijn het er 117 (volgens de oude talentprofielen!). LOOT-leerlingen maken gemiddeld vijf tot tien procent uit van de totale leerlingpopulatie op hun school. Binnen de school hebben zij hun eigen afdeling en in ieder geval één aanspreekpunt, de topsportcoördinator. Verder streven de scholen ernaar dat de leerlingen ondanks hun uitzonderingspositie wel gewoon 'opgaan in de massa'. De LOOT-licentie wordt uitgegeven door het ministerie van OCW en wordt steeds voor vier jaar toegekend. Stelregel is dat er minimaal één LOOT-school per provincie is. Elke school is vrij om een LOOT-licentie aan te vra-gen. Voorwaarde is wel dat een nieuwe LOOT-school niet meer dan 10 pro-cent van de leerlingen mag wegtrekken van een al bestaande LOOT-school. LOOT-faciliteiten LOOT-scholen bieden hun topsportleerlingen een of meer van de volgende faciliteiten: een flexibel lesrooster, vrijstellingen (o.a. handenarbeid, licha-melijke opvoeding), uitstel en/of vermindering van huiswerk en de mogelijk-heid om achterstanden weg te werken, uitstel of aanpassing van toetsen, begeleiding door een LOOT-begeleider en gespreid examen. LOOT-leerlingen hebben 800-850 verplichte contacturen in plaats van de landelijke 1040 urennorm.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (17)

Pagina 16 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Momenteel werkt Stichting LOOT aan een landelijk overzicht van wat een LOOT-school minimaal aan faciliteiten moet aanbieden. Dit overzicht is er nu nog niet, met als gevolg dat scholen zelf keuzes maken en er soms grote verschillen tussen LOOT-scholen bestaan. Een belangrijk kenmerk van de LOOT-scholen is maatwerk: per LOOT-leerling moet goed worden bekeken aan welke faciliteiten behoefte is. Dat verschilt van sporter tot sporter. Hoe hoger het sportniveau van leerlingen, des te meer en vaker zij over het algemeen ook een beroep doen op de geboden faciliteiten, regelingen en vrijstellingen. Topsporters op niet LOOT-scholen Naar mening van Stichting LOOT en Topsport Rotterdam is het aantal LOOT-scholen in Nederland nog niet toereikend: er is nog een aantal 'hele logische' plekken voor LOOT-scholen. Men hoopt dan ook dat er 'op termijn nog een bescheiden uitbreiding mogelijk is', om zo een goede spreiding te realiseren. Nu kiezen de meeste potentiële topsporters voor regulier voort-gezet onderwijs in de buurt van hun woonhuis in verband met reistijd en vrienden. De heersende mening is dat dit laatste niet wenselijk is, omdat in het regu-liere onderwijs minder (wettelijke) mogelijkheden zijn, minder draagvlak is, minder topsporters zijn en minder flexibiliteit mogelijk is. Toch zijn er ook andere ervaringen. Zo geeft een van de geïnterviewde topsporters (hand-balster) aan dat op niet LOOT-scholen soms makkelijker iets te regelen is, juist omdat je daar als topsportleerling een uitzondering bent. Topsporters op niet LOOT-scholen kunnen bij problemen de hulp inroepen van het Olympisch Netwerk19. Per geval wordt dan een beroep gedaan op de medewerking van de school in kwestie. In het overgrote deel van de ge-vallen wordt door de school medewerking verleend. Die medewerking is echter veelal oneigenlijk, omdat deze vrijstellingen doorgaans op eigen initi-atief van de school plaatsvinden, niet worden geadministreerd en ook niet altijd aan de toezichtinstanties20 worden voorgelegd. De onderwijsregelge-ving biedt namelijk in principe de mogelijkheid om in uitzonderlijke situaties vrijstelling te verlenen van verplichte deelname aan onderwijsactiviteiten. Dit biedt de schoolleiding de ruimte om, in samenspraak met de leerplichtamb-tenaar, het belang van een individuele leerling te laten prevaleren boven de algemeen geldende regels. Voorwaarde voor gebruik van die ruimte is dat afspraken van te voren duidelijk worden vastgelegd en verantwoord. Uit-gangspunt in bovenstaande gevallen is dat de school medewerking kan en wil verlenen; het is geen (door ouders, leerling of bond) afdwingbare facili-teit. Bij de afweging houdt de school rekening met het lange termijn belang van de leerling. Topsportvriendelijke scholen Naast LOOT-scholen kent Nederland momenteel ook een aantal zogenaam-de topsportvriendelijke scholen. Het Olympisch Netwerk Brabant bijvoor-beeld telt 3 LOOT-scholen, 14 topsportvriendelijke scholen. Topsportvrien-delijke scholen bieden voorzieningen aan topsporters, maar gaan hierin minder ver dan LOOT-scholen. Deze vorm is ontstaan met het project ‘Ta-lent op school, een klas(se) apart, 1998’. Een project, dat is geïnitieerd van-uit het Olympisch Netwerk Gelderland met steun van NOC*NSF en het mi-nisterie van OCW.

Noot 19 Rooijen, F. van, Krijns, T. & Urbanus, C. (2002) Noot 20 Onderwijsinspectie en leerplichtambtenaar.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (18)

Pagina 17 Combineren van topsport met studie DSP - groep

De doelstelling van het project was om in de provincie een netwerk van scholen te creëren waardoor topsportleerlingen in hun eigen woon- en leefomgeving naar school kunnen blijven gaan. Het project was een succes. Verbeterpunten hadden betrekking op het waarborgen van de kwaliteit, het verbeteren van de dienstverlening en het intensiveren van de samenwerking met LOOT-scholen. Naar aanleiding van dit project heeft NOC*NSF eind januari 2002 een stimuleringsbedrag beschikbaar gesteld aan de Olympi-sche Netwerken om in samenwerking met LOOT-scholen een breder net-werk van ‘topsportvriendelijke’ scholen in de regio te onderhouden. Goed/slecht te combineren sporten Combinatie van topsport en studie vraagt flexibiliteit van zowel de kant van de school als van de kant van de sport. De mate van flexibiliteit verschilt echter, zowel van school tot school als van sport tot sport. Deels heeft dat te maken met de frequentie, tijdstip en tijdsduur van trainingen. Zo is turnen een sport die vooral in het voortgezet onderwijs een hoge tijdsinvestering vraagt. Ook andere sporten, waarbij meer dan één keer per dag op vaste tijden getraind moet worden, laten zich lastig combineren met school. In Enschede lost de school dat op door deze leerlingen vanaf het derde jaar de mogelijkheid te bieden één schooljaar over twee jaren te verdelen. De school volgt hierin dus de sport. Maar het kan en gebeurt ook andersom. In het voetbal is het bijvoorbeeld gebruikelijk de trainingstijden zo veel mogelijk af te stemmen op het school-rooster.21 Veelal starten de trainingen direct na schooltijd, waarbij de betref-fende leerlingen vaak met busjes door de BVO van school worden opge-haald. Ontwikkelingen We sluiten deze paragraaf af met het benoemen van een aantal ontwikkelin-gen in het voortgezet onderwijs, die in essentie allemaal te maken hebben met clustering van sporters en het creëren van een faciliterend netwerk om de sporter heen: • De bekendheid van LOOT wordt groter, onder meer bij de sportbonden.

Steeds vaker bieden sportbonden een volledig talentprogramma aan in samenwerking met een of meerdere specifieke LOOT-scholen, waarmee afspraken worden gemaakt. Dat geldt vooral voor teamsporten, onder andere voor honk- en softbal. Door topsporters van de bond (zoveel mo-gelijk) bij dezelfde school onder te brengen zijn trainingen en wedstrijden makkelijker af te stemmen op het onderwijsprogramma.

• Een viertal LOOT-scholen (Amsterdam, Arnhem, Heerenveen en En-schede) profileert zich als 'Super LOOT'-school. Zij zouden graag extra geld krijgen om de 'supertalenten' te kunnen financieren.

• NOC*NSF pleit voor het realiseren van een aantal Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO), waar talenten op één locatie kunnen trainen, stude-ren en wonen. De hele kolom van voortgezet onderwijs, mbo, hbo en uni-versiteit moet hier in de naaste omgeving aanwezig zijn en bereidheid to-nen om het onderwijsprogramma aan te passen aan de eisen van de sport. Met de realisering van een beperkt aantal CTO's (gedacht wordt aan vier) ontstaat clustering van topsporters. Dat heeft diverse voorde-len. Onder meer biedt het financiële ruimte voor het aanstellen van top-sportcoördinatoren, die verbindingen kunnen leggen tussen onderwijs en sport, maar ook voor medische en mentale begeleiding.

Noot 21 Zoals eerder aangegeven vallen voetballers buiten de nieuwe talentprofielen van NOC*NSF.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (19)

Pagina 18 Combineren van topsport met studie DSP - groep

3.3 Knelpunten en belemmeringen

Urennorm en regelgeving De intensiteit van de sportprogramma's van de potentiële topsporters in het voortgezet onderwijs neemt steeds meer toe. Het organiseren van school om de sport heen wordt hierdoor een complexe aangelegenheid. Betrokke-nen – zowel vanuit het onderwijs als de sport – geven zonder uitzondering aan dat meer flexibiliteit vanuit de scholen nodig is op het gebied van vrij-stellingen en roosteraanpassingen ten behoeve van trainingsactiviteiten. Hoewel LOOT-leerlingen wettelijk minder lesuren hoeven te volgen (800-850 verplichte contacturen in plaats van de landelijke 1040 urennorm) zijn de mogelijkheden op dit moment niet voor alle sporten toereikend. Aanpassing van de regelgeving wat betreft de urennorm wordt door betrokkenen nood-zakelijk geacht voor sporters uit in ieder geval categorie III van de nieuwe talentprofielen (meest intensief programma). Uit overleg van Stichting LOOT komt naar voren dat voor de echte toppers (op CTO's en een talentacade-mie) de volgende punten nodig zijn: onderwijs op maat, indikking van het vakkenpakket, minder contacturen, meer individuele begeleiding, een elek-tronische leeromgeving en spreiding van examens. Om dat te bewerkstelli-gen pleiten betrokkenen voor extra financiering, als ook voor verlaging van de urennorm en wettelijke vrijstellingen voor topsportleerlingen. Op dit moment wordt de onderwijswet- en regelgeving door diverse scholen regelmatig – en volgens verschillende respondenten min of meer 'noodge-dwongen' – met voeten getreden. Dat geldt voor individuele scholen, als ook voor het concept CTO. Veel leerlingen op Papendal bijvoorbeeld halen de urennorm niet, omdat sport hier centraal wordt gesteld en de trainingsuren voldoende onderwijstijd onmogelijk maakt. Voor het beoogde CTO te Am-sterdam geldt dat minder, omdat de trainingsintensiteit van de sporten die hier worden aangeboden – baseball, volleybal en voetbal – zich beter laat combineren met school. Hier echter zijn leerlingen met enige regelmaat af-wezig in verband met internationale wedstrijden en toernooien; ook dat is officieel tegen de regels. Schoolrooster LOOT-leerlingen – evenals topsportleerlingen op niet LOOT-scholen – ma-ken deel uit van reguliere klassen. Omdat zij door trainingen wekelijks een aantal lesuren missen hebben zij een aangepast schoolrooster nodig: geen eenvoudige opgave voor de roostermaker van deze leerlingen, aangezien dit maatwerk is voor elke topsportleerling. Dat geldt met name voor de boven-bouwleerlingen, die te maken krijgen met steeds intensievere trainingspro-gramma's. Uit de sessie met topsporttalenten op Papendal kwam naar voren dat zij dit schooljaar lang op hun roosters hebben moeten wachten. In de tussentijd hebben zij zelf maar afspraken gemaakt met docenten. Door-gaans lukte hen dat wel, maar het is geen ideale situatie. Een lastig punt bij het inhalen van gemiste lesuren vormt de beschikbaar-heid van docenten: hun rooster zit vaak al vol en inzet van extra docenten is (te) duur. Dit vraagt om inventiviteit van de kant van de scholen. Het Sint Joris College – een van de 24 LOOT-scholen – lost dit bijvoorbeeld op door HBO- en WO-studenten in te huren: tegen betaling geven zij 30 tot 40 top-sportleerlingen bijles op een moment dat het hen uitkomst. Ook beschikt de school, overigens net als het Beekdal Lyceum, over een lokaal waarin spor-ters tijdens vrijstellingsuren onder begeleiding hun huiswerk kunnen maken.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (20)

Pagina 19 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Op het Beekdal Lyceum wordt de begeleiding van LOOT-leerlingen uit de onderbouw verzorgd door 'reguliere' bovenbouwleerlingen. De school is erg enthousiast over deze constructie. Het Olympisch Netwerk Brabant ziet ook voordelen van dit soort regelingen. Het draagt bij aan een efficiënte dagin-deling: doordat de LOOT-leerlingen hun huiswerk al goeddeels op school afmaken hebben zij 's middags en 's avonds immers tijd voor training en rust. Voorts loopt op Papendal momenteel een experiment waarbij sporters, die intern zitten, in de avonduren les krijgen. Voorkomen van uitholling onderwijsprogramma In hoeverre leiden vermindering van contacturen, vrijstellingen en rooster-aanpassingen tot uitholling van het onderwijsprogramma? Betrokkenen ge-ven aan dat dit – binnen bovengenoemde grenzen en met de genoemde oplossingen – niet of nauwelijks aan de orde is. Belangrijk in dit kader vindt men vooral dat de faciliteiten worden afgestemd op de individuele behoeften van elke topsportleerling afzonderlijk: de leerlingen dienen alleen gebruik te maken van die faciliteiten, regelingen en vrijstellingen die zij echt nodig hebben. Het Sint Joris College houdt bij de toekenning van vrijstellingen aan LOOT-leerlingen in de onderbouw bijvoorbeeld rekening met trainingsuren, trainingstijd en reistijd. In de bovenbouw zijn de vrijstellingen meer gestan-daardiseerd, maar wordt vrijstelling voor een keuzevak in principe alleen toegestaan aan sporters met een T1 status (oude talentprofiel). Op die ma-nier wil de school onnodige beperking in de keuze van een eventuele ver-volgopleiding voorkomen. Beleid en faciliteiten van LOOT-scholen niet uniform Er zijn alleen minimale eisen aan de faciliteiten van LOOT-scholen vastge-steld. Het gevolg is dat de begeleiding en facilitering van topsportleerlingen op de ene LOOT-school veel uitgebreider is dan op de andere. Deels heeft dit te maken met het aantal LOOT-leerlingen op een school: hoe meer mas-sa (en dus middelen) hoe meer mogelijkheden. Daarnaast blijken er behoor-lijke verschillen te zijn in de financiële ouderbijdrage. Wanneer LOOT-leerlingen door verandering van trainingssetting van LOOT-school wisselen, leiden verschillen in beleid soms tot onbegrip bij ouders en sporters. Een meer uniform beleid op dit gebied kan voor meer duidelijkheid zorgen: het zou volgens veel betrokkenen niet moeten uitmaken waar je als LOOT-leerling op school zit. Een belangrijk knelpunt in het LOOT-systeem is dat de toelatingscriteria niet hard en consequent worden toegepast. Scholen hanteren doorgaans een veel ruimere definitie dan de nieuwe talentprofielen van NOC*NSF toelaten: ook regionale talenten zonder duidelijk topsportperspectief maken vaak deel uit van de LOOT-populatie, met als gevolg dat er minder tijd en geld over blijft voor de leerlingen die wel een officiële topsportstatus hebben. Deels komt dit voort uit onduidelijkheid. Deels ook kan het voor scholen aantrekke-lijk zijn om het aantal LOOT-leerlingen 'kunstmatig' hoog te houden (profile-ring, LOOT-norm > 40 topsportleerlingen). Hoe dan ook vraagt het om een strikte toetsing door de Olympische Netwerken. Op veel plekken gebeurt dat nu nog onvoldoende. Samenwerking en draagvlak Een essentiële factor voor de kwaliteit van de begeleiding van potentiële topsporters is goede communicatie, samenwerking en afstemming tussen school en sport (Olympisch Netwerk, sportbond, sportvereniging). Wat op-valt is dat er grote verschillen op dit punt bestaan en elke locatie het op zijn eigen manier invult. Zo zet de KNVB een eigen studiebegeleider in.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (21)

Pagina 20 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Andere sportbonden hebben een dergelijke begeleider niet, waardoor er minder intensief contact met voortgezet onderwijsscholen. Soms ook neemt de school een voortrekkersrol op zich in het contact met andere partijen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Sint Joris College, dat elk rapport met zowel de ouders als de sportvereniging van haar LOOT-leerlingen bespreekt. Ook het Beekdallyceum investeert in contact met de sport, maar geeft aan dat dit tijdrovend is. De LOOT-scholen beschikken allen over tenminste één topsportcoördinator, die het eerste aanspreekpunt vormt voor LOOT-leerlingen en de faciliteiten regelt. Maar zonder uitzondering wordt het belangrijk zo niet noodzakelijk geacht, dat ook andere docenten willen meewerken aan een optimale situa-tie voor de LOOT-leerlingen. Op verschillende LOOT-scholen klinkt dat ook door in het aannamebeleid: 'Als je niet sportminded ben, dan ben je hier als docent niet op zijn plaats.' Financiering LOOT-scholen ontvangen een kleine bijdrage van NOC*NSF22 voor de facili-tering en begeleiding van hun LOOT-leerlingen. Dat bedrag is allesbehalve kostendekkend.23 Ter aanvulling vragen scholen doorgaans een financiële ouderbijdrage, genereren ze sponsorinkomsten en investeren ze vooral zelf (fors). Dat geldt ook voor het Beekdal Lyceum. Betrokkenen hier geven aan dat deze (hoge) investering voor een relatief kleine, selecte groep leerlingen moeilijk naar andere leerlingen en ouders is te verantwoorden. De financiering van de onderwijsfaciliteiten voor topsportleerlingen wordt door betrokkenen dan ook als een probleem gezien. De Onderwijsraad (2004) zegt hierover: 'Op dit punt is sprake van een impasse in die zin, dat het Ministerie van OCW geen extra gelden voor sportfaciliteiten beschikbaar wil stellen. Ook NOC*NSF is niet genegen extra gelden in te zetten. Er is sprake van veel private financiering, met name als het gaat om sporten als tennis en dergelijke.' Veelzeggend in dit verband is dat zelfs op Papendal – een van de locaties bij uitstek waar topsport en onderwijs hand in hand gaan – er op de lange termijn geen structurele financiering is. Afstand Reisafstand tussen school, sport en thuis vormt een belangrijk obstakel voor veel jonge (potentiële) topsporters. Het gevolg is dat concessies moeten worden gedaan aan school en/of sport. Een mogelijke oplossing hiervoor bieden de op te richten CTO's (zie ook paragraaf 3.2). Wonen, leren en sporten vindt hier allemaal plaats op loop- of fietsafstand. Voor een groep geïnterviewde topsporters, die woonachtig zijn op Papendal, bleek beper-king van reistijd de belangrijkste reden om zich hier te vestigen. Zij geven aan dat het hun veel reistijd scheelt, wat zowel hun school als sport ten goede komt.

Noot 22 Alle scholen samen ontvangen € 80.000 van NOC*NSF, waarvan een deel gesubsidieerd wordt

door het ministerie van OCW. Per school komt dat neer op ruim 3 duizend euro bijdrage per jaar (Opgave: Stichting LOOT, oktober 2007).

Noot 23 De LOOT-scholen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiering van Stichting LOOT. Hiervoor dragen zij jaarlijks € 2.500 af. Dat is nagenoeg evenveel als de subsidie van NOC*NSF. De totale kosten voor het faciliteren van topsportleerlingen wordt geschat op gemid-deld € 50.000 per LOOT-school (Opgave: Stichting LOOT, oktober 2007).

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (22)

Pagina 21 Combineren van topsport met studie DSP - groep

De topsportbegeleiders en coördinatoren, die wij hebben gesproken, geven echter ook een waarschuwing: bedacht moet worden dat verhuizen naar een CTO niet niks is voor jonge mensen. Het is een ingrijpende verandering, waar potentiële topsporters geleidelijk naartoe moeten kunnen groeien. Een verandering bovendien die alleen in beeld zou moeten komen als een sport-talent daadwerkelijk goede kans maakt om de top in zijn of haar sport te bereiken. Het onderstreept eens te meer het belang van een goede scree-ning van topsporters. Doorlopende leerlijn Van een doorlopende leerlijn voor topsportleerlingen is volgens betrokkenen van Stichting LOOT en van LOOT-scholen nauwelijks sprake. De Stichting werkt wel aan een volgsysteem, maar loopt aan tegen het ontbreken van een landelijke structuur voor topsport en onderwijs in het vervolgonderwijs. Mede daardoor is er onvoldoende zicht op de mogelijkheden en faciliteiten van onderwijsinstellingen in het MBO, HBO en WO. Topsportleerlingen moe-ten na afronding van hun middelbare school dan ook goeddeels zelf hun weg vinden op het gebied van onderwijs en hun keuze daarin. Het gevolg is dat zij uitwaaieren over diverse ROC's, HBO-instellingen en universiteiten, waarvan het onduidelijk is in hoeverre zij rekening houden met de sport van deze studenten. Randstad Topsport Academie en het Johan Cruijff College zijn weliswaar populaire vervolgplekken, maar zij bieden slechts een beperk-te keuze aan opleidingsrichtingen.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (23)

Pagina 22 Combineren van topsport met studie DSP - groep

4 Topsport in het Middelbaar Beroeps Onderwijs

4.1 Mbo-topsporters in beeld: aantal, kenmerken en omstandigheden

Aantal Het is niet bekend hoeveel topsporters er landelijk een mbo-opleiding volgen en welke status zij hebben. NOC*NSF en de Olympische Netwerken hebben geen compleet overzicht. Mbo-instellingen met een topsportregeling tellen topsporters met status en zonder status op. Recente cijfers afkomstig van de bonden en beschikbaar gesteld door NOC*NSF hanteren de indeling van de nieuwe profielen en hebben daarbij deels de maatschappelijke status van de (potentiële) topsporter vermeld: zie tabel 2 paragraaf 2.2. Hieruit blijkt dat van 712 sporters met een talentstatus (IT, NT en B) bekend is wat hun maatschappelijke positie is. 43 Van deze 712 talenten volgt een mbo-opleiding. Extrapoleren we dit aantal naar het totaal van 1686 sporters met een talentstatus, dan komen we uit op ruim 100 topsporttalenten in het mbo. Daar komt mogelijk nog een aantal senio-rensporters met A-, B- of HP-status bij. Dit zullen er naar verwachting echter niet al te veel zijn, aangezien het hierbij doorgaans gaat om fulltime spor-ters.24 Van de 71 mbo-instellingen, hebben 24 instellingen een topsportregeling. Deze instellingen geven aan dat zij 1036 (potentiële) topsporters faciliteren. Dit is veel meer dan bovengenoemde aantallen. Dat komt doordat de mbo-instellingen topsport veel ruimer invullen dan de NOC*NSF-profielen. Lei-dend voor de toekenning van faciliteiten aan topsporters en -talenten is doorgaans de trainingsarbeid. Regionale talenten25, sporters in een niet door NOC*NSF erkende sport en spelers binnen een betaald voetbalorganisatie (BVO) worden derhalve meestal ook meegeteld. Vooral laatste groep is goed vertegenwoordigd binnen het MBO. Het aantal (potentiële) topsporters met status is naar schatting circa 10 procent van het aantal topsporters dat volgens de ruime definitie van topsport een MBO-opleiding volgt. Kenmerken MBO-leerlingen vallen voor een groot deel binnen de leerplichtige leeftijd (tot 18 jaar). Topsportstudenten verschillen van hun leeftijdsgenoten: ze zijn minder op hun omgeving gericht en meer op hun eigen ontwikkeling en met de eigen sportieve prestaties. Om die reden vormen zij vaak een aparte groep binnen de mbo-instellingen en hebben zij vaak niet veel aansluiting bij medeleerlingen, zo is de ervaring van betrokkenen. Eerder werd al opge-merkt dat topsporters vaak gedisciplineerd werken; dat geldt ook voor top-sporters in het MBO. Voetballers vormen hierop een uitzondering, zo geven verschillende betrokkenen aan.

Noot 24 Ook sommige sportbonden houden gegevens bij over de opleiding van hun topsporters. Bonden

die aangeven topsporters te hebben die een mbo-opleiding volgen zijn: autosport (2), badmin-ton (2), bowling (4), dans (1), handbal (10), karate do (1), korfbal (1), schutters (1), squash (5), triathlon (2), volleybal (2), watersport (4) en zwemmen (6). Echter niet van alle bonden zijn deze gegevens bekend.

Noot 25 De MBO-instellingen geven aan dat zij vaak te maken hebben met leerlingen, die gedurende de voortgezet onderwijsperiode tot de talentcategorie behoorden, maar die wanneer zij naar het MBO gaan nog niet tot de absolute top behoren en daarmee buiten alle topsportprogramma's vallen. Het gaat vaak om regionale talenten.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (24)

Pagina 23 Combineren van topsport met studie DSP - groep

De ervaring is dat de meeste (potentiële) topsportleerlingen hun sport en MBO-studie redelijk tot goed kunnen combineren. Vaak valt er in overleg met de topsportcoördinator wel een mouw aan te passen. Sporters die bezig zijn met de Olympische voorbereiding en/of die veel buitenlandse wedstrij-den en toernooien hebben lopen vaak wel vertraging op. MBO-studenten ondervinden evenwel vooral knelpunten rond het vinden van een passende stage en de norm van 850 contacturen. Zowel uit onze gesprekken met topsportcoördinatoren als ook uit het onder-zoek van het SCO-Kohnstamm Instituut (2006) komt dan ook naar voren, dat een goede begeleiding van MBO-leerlingen belangrijk is, aangezien voor veel sporters sport op de eerste en school op de tweede plaats komt. Beoe-fenaars van teamsporters verschillen hierin vaak van individuele sporters. Individuele sporters kunnen vaak beter plannen. Faciliteiten Het onderzoek van het SCO-Kohnstamm Instituut (2006) bestond uit een survey onder 230 (potentiële) topsporters op MBO-instellingen. Hieruit blijkt dat 48 procent van de respondenten gebruik maakt van de faciliteiten die de school biedt. Over de faciliteiten zijn de leerlingen tevreden. Slechts 4 pro-cent van de (potentiële) topsporters is van mening dat er op hun ROC of AOC niet voldoende mogelijkheden zijn om het rooster aan te passen aan de trainingen. Over veel voorkomende faciliteiten, zoals het verzetten van tentamens, het zoeken naar een passende stage en het afstemmen van het school- op het sportrooster, geven de studenten het volgende aan: • Een kleine meerderheid (55%) van de leerlingen zegt dat tentamens ver-

zet kunnen worden als dat voor de sport nodig is (11% niet, 34% weet niet).

• Bij ruim de helft van de leerlingen wordt bij stage rekening gehouden met trainingstijden (40% weet dat niet of nog niet).

• Bij 46% van de MBO-instellingen kan het stagetempo worden aangepast (8% niet, 46% weet niet).

• Planning: meer dan de helft van de leerlingen maakt géén planning om sport en opleiding te combineren.

• 60% van de respondenten geeft aan dat er specifieke begeleiding op hun school is om sport met onderwijs te combineren.

Het Kohnstamm Instituut doet op basis van haar onderzoek een aantal aan-bevelingen. De belangrijkste is: neem vaardigheden die topsportleerlingen in hun sport leren op in het competentiegericht leren. Te denken valt onder meer aan buitenlandse talen en presentatievaardigheden. Verder blijkt dat leerlingen de aanwezigheid van medeleerlingen, die dezelfde sport als zij-zelf op topniveau beoefenen, waarderen. Dit pleit voor enige concentratie van sporten. Uitval De indruk bestaat dat een deel van de (potentiële) topsporters stopt met de studie vanwege de strikte 850 urennorm. Vooral voetballers worden ge-noemd als risicocategorie voor uitval. Over de mate waarin (potentiële) top-sporters stoppen met hun sport vanwege de (moeizame) combinatie met hun studie zijn echter geen cijfers voor handen. Veel (potentiële) topsporters volgen een sportopleiding (CIOS, Sport en Bewegen). De combinatie van deze opleidingen met het beoefenen van top-sport wordt genoemd als risico voor fysieke overbelasting. Ook andere op-leidingen, zoals horeca- en zorgopleidingen, zijn lastig te combineren met topsport. Dit vooral vanwege de werktijden tijdens stages.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (25)

Pagina 24 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Doorlopende leerlijn De MBO-instellingen met specifieke faciliteiten voor topsporters opereren doorgaans tamelijk solistisch. Zij wisselen weliswaar ervaringen uit met an-dere ROC's in het topsportcoördinatorenoverleg van het Platform Bewegen en Sport van de MBO Raad, maar het gros heeft niet of nauwelijks contact met middelbare scholen en HBO-instellingen in de eigen regio. Van een doorlopende leerlijn van (potentiële) topsporters is dan ook meestal geen sprake. Een van de uitzonderingen vormt het Alfa College in Groningen. De topsportcoördinator van dit ROC onderhoudt nauw contact met de ALO; naar verluidt stromen jaarlijks circa 60 topsportleerlingen van het Alfa Colle-ge door naar de ALO.

4.2 ROC's met topsportbeleid: aantallen, faciliteiten en ontwikkelingen

Nederland kent 71 mbo-instellingen. De scholen verschillen enorm wat be-treft grootte en aantal locaties. ROC’s (regionale opleidingscentra) in de grote steden hebben soms wel 30.000 studenten en cursisten verspreid over een groot aantal vestigingsplaatsen. AOC’s (agrarische opleidingscentra) en vakscholen hebben gemiddeld ongeveer 2.000 studenten.26 In het kader van Alliantie School & Sport hebben mbo-instellingen de ambi-tie uitgesproken om Sport en Bewegen terug te brengen binnen het mbo. In dat kader past ook aandacht voor talentontwikkeling en facilitering van top-sporters. De topsportcoördinatoren van 24 ROC’s voeren inmiddels op regelmatige basis overleg in het Platform Bewegen en Sport van de MBO Raad. Dit is vooral bedoeld om ervaringen uit te wisselen. In 2008 worden 6 van deze instellingen bij wijze van pilot gevolgd om te onderzoeken hoe de topsport-structuur verbeterd kan worden. DSP-groep onderzoekt in hoeverre een model, vergelijkbaar met LOOT in het voortgezet onderwijs, mogelijk en wenselijk is en welke stappen hiervoor nodig zijn. Het Kohnstamm Instituut (2006) concludeert dat enige massa wat betreft het aantal topsportleerlingen noodzakelijk is: ‘Een belangrijke conditie is het aantal potentiële topsporters. Het aantal topsportstudenten op een school is van invloed op hun positie daar. Potentiële topsporters blijken vaak minder voor elkaar te krijgen als ze minder in aantal zijn.’ Dat pleit dus voor enige concentratie van topsportleerlingen in het MBO. In het verlengde van bovenstaande streven de MBO-instellingen met een topsportregeling naar 1 procent topsportleerlingen. Gemiddeld hebben deze ROC's er nu 100 tot 150, althans volgens hun eigen ruime definitie.27

4.3 Knelpunten en belemmeringen

Regelgeving De 850 urennorm en de stage zijn overduidelijk de meest genoemde be-lemmeringen in de ontwikkeling van topsporttalent in het MBO. De nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur en het daarop gebaseerde heront-werp van het MBO biedt wat dat betreft meer mogelijkheden. Ervaringen die worden opgedaan in de sport kunnen dan immers ook als een competentie worden opgevat.

Noot 26 Bron: www.mboraad.nl. Noot 27 Bron: Onderzoek DSP-groep naar 6 pilots MBO LOOT (2008).

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (26)

Pagina 25 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Het blijkt dat de ene MBO-opleiding zich beter laat combineren met topsport dan de andere. Opleidingen met veel praktijkgerichte stages, zoals in de sectoren horeca, zorg en techniek, zijn lastiger voor topsporters dan andere opleidingen. Bij dergelijke opleidingen komen in de regel stages van een half jaar achter elkaar voor en dat is lastig om te combineren met een top-sportkalender. Om de implementatie van speciale onderwijsprogramma’s te vergemakkelij-ken pleiten de bevraagde MBO-instellingen voor het invoeren van landelijke wet- en regelgeving, vooral waar het gaat om de 850 urennorm en stages. Faciliteiten Het is echter zeker niet alleen de regelgeving die een knelpunt vormt om een MBO-opleiding optimaal te kunnen combineren met topsport. Zeker zo belangrijk is de aanwezige capaciteit en kennis binnen MBO-instellingen om topsporters te begeleiden, als ook het draagvlak voor talentontwikkeling bij docenten. Soms wordt medewerking van docenten vastgelegd in het beleid van het College van Bestuur en/of de directie, maar vaak is het afhankelijk van de attitude van individuele docenten. Als voornaamste knelpunten, aangaande de faciliteiten voor topsporters binnen het MBO, worden genoemd: • Samenwerking tussen sport en onderwijs. • Meer specifiek: het trainingsrooster binnen sommige takken van sport is

weinig flexibel ten aanzien van de combinatie met onderwijs. • Geen eenduidigheid in het omgaan met uitzonderingsgevallen. • Beperkt budget. • Organisatie van begeleiding. Knelpunten bij sporters ontstaan deels door tijdgebrek en deels ook door een gebrek aan motivatie voor de studie. Dit geldt veelal voor voetballers. Bovendien hebben veel topsportleerlingen, vooral in het MBO, geen goed zicht op een maatschappelijke carrière. Ook hebben zij veel begeleiding en ondersteuning bij planning en organisatie nodig. Uitholling Onderwijsinstellingen voorkomen uitholling van het diploma door maatwerk per leerling te bieden. Maatwerk is ook nodig, aangezien er geen algemene regelgeving is voor topsporters binnen het MBO. Knelpunt voor de onder-wijsinstelling is dat deze werkwijze tamelijk arbeidsintensief is, terwijl zij hiervoor geen extra middelen ontvangen.28 Financiering Binnen het MBO wordt gebruik gemaakt van lumpsum financiering. Investe-ren in topsportleerlingen is dus een keuze van de ROC's zelf. Relatief veel ROC's kiezen hiervoor vanuit het oogpunt van profilering. Doordat instellingen de uitvoering van hun topsportbeleid zelf financieren, kunnen ze zelfstandig besluiten wie in aanmerking komt voor welke facilitei-ten.

Noot 28 Uiteraard kunnen ROC's de kosten voor het faciliteren van topsportstudenten wel financieren

vanuit de lumpsum.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (27)

Pagina 26 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Flexibel studiebeurzenstelsel De studiebeurs is flexibel. Per maand kunnen studenten besluiten de beurs tijdelijk stop te zetten. Het is wel geregel en de student moet het in de gaten houden. Hier is weinig nader over bekend. Binnen het onderzoek en binnen de pilot MBO zijn we geen studenten tegengekomen die hier gebruik van maken. Ook topsportcoördinatoren konden ons hier niets nader over vertel-len. Zij verwachten echter dat het voor topsportstudenten geen optie is om hun beurs tijdelijk stop te zetten, aangezien zij (deels) financieel afhankelijk zijn van hun studiebeurs.29 Reistijd en afstand MBO-leerlingen verhuizen soms en veranderen van schoollocatie/instelling om studie en topsport beter te kunnen combineren. Soms verandert de bond de trainingslocatie zonder de betreffende school te informeren. Hoeveel dit voorkomt is echter niet bekend. Doorlopende sportleerlijn Eerder merkten we al op dat het gros van de ROC's niet of nauwelijks con-tact heeft met middelbare scholen en HBO-instellingen in de eigen regio. Van een doorlopende leerlijn van (potentiële) topsporters is dan ook meestal geen sprake. Ook al omdat er binnen het MBO weinig mogelijkheden zijn en geen wettelijke basis is voor een topsportregeling. Ook de aansluiting tussen studieprogramma's van MBO-instellingen onder-ling is vaak beperkt. Halverwege de opleiding of in een hogere klas instro-men op een andere locatie levert doorgaans dan ook veel problemen op.

Noot 29 Goed beschouwd is hier dus sprake van oneigenlijk gebruik van de studiebeurs: de beurs wordt

in dit soort situaties immers niet voor de studie, maar voor de sport aangewend.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (28)

Pagina 27 Combineren van topsport met studie DSP - groep

5 Topsport in het Hoger Beroeps Onderwijs

5.1 HBO-topsporters in beeld: aantal, kenmerken en omstandigheden

Aantallen Van 712 topsporters met een talentstatus (IT, NT en B) is bekend wat hun maatschappelijke positie is: zie tabel 2, paragraaf 2.2. Van deze 712 volgen er 61 een HBO-studie. Omgerekend naar een totaal van 1686 topsporttalen-ten zou dat neerkomen op 140 tot 150 Hbo-studenten met een talentstatus. Naar verwachting komt daar nog een aantal seniorentopsporters bij met een A-, B- of HP-status. Dit aantal zal echter beperkt zijn, aangezien topsport op dit niveau doorgaans op fulltime basis wordt beoefend.30 Vier HBO-instellingen geven zelf de volgende cijfers op: zie tabel 4. Het is de vraag hoe betrouwbaar deze gegevens zijn, aangezien alleen deze vier HBO-instellingen (er zijn bijna 50 hogescholen in Nederland!) volgens hun eigen opgave samen al goed zijn voor 200 topsporters met een status. Uit-gaande van de oude, ruimere profielen van NOC*NSF is dat nog een onver-klaarbaar hoog aantal.

Tabel 4 Aantal topsporters op vier HBO-instellingen ALO Amsterdam Ca. 50 topsporters met een status en top-

sportprogramma, ca. 50 studenten waarbij rekening wordt gehouden met sportbeoefe-ning (flexibel rooster).

HAN Ca. 70 topsporters (voornamelijk t2) waarvan 35 met een NOC*NSF status en 35 met een HAN-status.

Hanzehogeschool Groningen Ca. 35 topsporters met een status en top-sportprogramma, ca. 25 topsporters die gebruik mogen maken van speciale facilitei-ten en regelingen

Randstad Topsportacademie Ca. 80 topsporters met een status (A, B of HP) en topsportprogramma

Kenmerken Uit het eerder genoemde onderzoek naar het Nederlands topsportklimaat (Van Bottenburg e.a., 2003) blijkt dat 70 procent van de ondervraagde top-sporters (>15 jaar), die een opleiding volgen, studeren aan een hogeschool of universiteit. Deze groep topsportstudenten worden gekenmerkt door veel discipline, groot doorzettingsvermogen en een hoge mate van zelfwerk-zaamheid, aldus de respondenten van de hogescholen. In vergelijking met (potentiële) topsporters in het MBO en ook het VO zijn topsporters binnen HBO en WO meer gedisciplineerd, kunnen ze beter plannen, maken ze dui-delijke afspraken en komen ze die ook na. De uitval is volgens de respon-denten beperkt, slechts een enkeling stopt vroegtijdig.

Noot 30 Ook sommige sportbonden houden gegevens bij over de opleiding van hun topsporters. Bonden

die aangeven topsporters te hebben die een hbo-opleiding volgen zijn: autosport (1), bob en slee (3), bowling (4) dans (3), golf (1) handbal (6), korfbal (11), schutters (1), squash (2), triatlon (3), volleybal (2), watersport (13) en zwemmen (12). Niet van alle bonden zijn deze gegevens echter bekend.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (29)

Pagina 28 Combineren van topsport met studie DSP - groep

De indruk bestaat dat de sporters over het algemeen wel iets langer over hun studie doen, maar die vertraging verschilt per hogeschool en vooral ook per sport(er). Ter indicatie: de helft van de topsporters op internationaal niveau aan de ALO van Amsterdam loopt een studievertraging van circa twee jaar op. Op de HAN rondt de grootste groep topsporters de studie bin-nen de normale tijd (vier jaar) af. Voetballers vallen bij de school op als groep sporters die er wel langer over doen. Omstandigheden Binnen het HBO is er geen wettelijk minimum aantal verplichte contacturen. HBO-instellingen kunnen hier dus zelf invulling aan geven. De meeste HBO-opleidingen stellen aanwezigheid bij een aantal vakken verplicht. Het gaat hierbij veelal om praktijklessen, projectmatig werken en groepsopdrachten. Deze uren zijn doorgaans ook voor de topsporter verplicht. Betrokkenen geven aan dat vanwege de aard van de beroepssector ondermeer horeca-, zorgopleidingen lastiger te combineren zijn met topsport. Examens en toet-sen kunnen vrij flexibel worden afgenomen, ook daar zijn geen landelijk vastgestelde data voor. Goed beschouwd zijn er dus geen 'harde' belemme-ringen om topsport te combineren met een HBO-studie. Veel hangt af van het organisatievermogen van de topsportstudent zelf: hij of zij dient vaak zelf de faciliteiten te regelen die nodig zijn om de opleiding met de topsportbeoefening te combineren en ook zelf afspraken met docen-ten te maken. Het gros van de HBO-studenten is hiertoe prima in staat. De zwakte is gelegen in het feit dat de topsportstudenten sterk afhankelijk zijn van de medewerking en welwillendheid van de hogeschool en vooral hun docenten. Die moeten bereid zijn om maatafspraken te maken. Die me-dewerking en welwillendheid verschilt van hogeschool tot hogeschool, van docent tot docent en ook van studierichting tot studierichting. Bij sportstu-dies (ALO, Sport en Bewegen, Sportmanagement) is over het algemeen meer begrip en medewerking dan bij niet-sportstudies. Een andere moeilijkheid betreft het toenemende aantal trainingsuren. Ook de bevraagde topsportcoördinatoren van hogescholen merken dat de eisen, die vanuit de bonden aan topsporters en topsporttalenten worden gesteld, steeds strenger worden. Fulltime trainen wordt steeds meer de norm. Ge-sproken wordt bijvoorbeeld over volleyballers, die 30 uur per week trainen en daarnaast een onderwijsprogramma van 28 uur per week volgen. De studie afronden binnen vier jaar is hierdoor soms niet of nauwelijks haal-baar. Voorts is uit eerder onderzoek (Van Rooijen e.a., 2002) gebleken dat: • Sporters het erg waarderen als er één vast aanspreekpunt is bij hun stu-

dierichting. Het kost voor de leerlingen veel energie om elke keer het verhaal opnieuw te doen.

• Er in veel gevallen vanuit de onderwijsinstantie veel beloofd wordt, maar dat deze beloftes lang niet altijd worden nagekomen.

• Enkele studierichtingen (horeca- en gezondheidsopleidingen) niet goed te combineren blijken met topsportbeoefening. Dit zou nationaal geregi-streerd moeten worden.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (30)

Pagina 29 Combineren van topsport met studie DSP - groep

5.2 Hogescholen met topsportbeleid: aantallen, faciliteiten en ontwikkelingen

Aantallen Nederland telt 47 hogescholen. Naar verluidt hebben diverse hogescholen op eigen initiatief een topsportbeleid ontwikkeld. Een aantal hogescholen richt zich zelfs specifiek op topsporters. Dat geldt voor de Randstad Top-sport Academie31, de Johan Cruyff University32 en de opleiding fysiotherapie in Utrecht. De hogescholen hebben niet, zoals het MBO, een landelijke organisatie of platform waar ervaringen worden uitgewisseld of afspraken omtrent het faci-literen van topsporters worden gemaakt. Bij de HBO-raad – de koepelorga-nisatie van hogescholen in Nederland – zijn ook geen gegevens bekend. Faciliteiten In de kern bestaan de faciliteiten voor topsporters, die worden aangeboden door de hogescholen, uit het flexibel aanbieden van onderwijs. Die flexibili-teit wordt de laatste jaren steeds beter, onder meer als gevolg van het com-petentiegerichte onderwijs. Concrete faciliteiten zijn een flexibel lesrooster, flexibel aanbieden van tentamens, vrijstellingen door middel van evc’s (el-ders verworven competenties) en afstandsleren. Daarnaast heeft vrijwel iedere topsporter een begeleider. Vaak is dit een studieloopbaanbegeleider: iemand bij wie de topsporter terecht kan voor vragen en ondersteuning. Hoe intensief deze begeleiding is, is afhankelijk van de topsporter zelf, de fase van de studie en de persoon van de begeleider. Een veel genoemd voor-beeld is het samen plannen. Aan het begin van elke periode kan de topspor-ter samen met de begeleider een planning maken aan de hand van het les-rooster en zijn of haar sportrooster. De genoemde specifieke opleidingen voor topsporters gaan in het faciliteren van topsporters nog een stap verder. Zo hebben studenten aan de Randstad Topsport Academie Rotterdam anderhalve dag in de week les, de rest is zelfstudie. De opleiding biedt vrijheid en flexibiliteit als het gaat om het be-zoeken van colleges en het plannen van tentamens. Sporters kunnen bij tussentijds vertrek in aanmerking komen voor deelcertificaten. Ook de Johan Cruyff University in Amsterdam wordt gekenmerkt door heel veel flexibiliteit. Nadeel van deze specifieke topsportopleidingen is dat er slechts keuze be-staat uit een beperkt aantal studierichtingen. Naast genoemde faciliteiten bieden sommige hogescholen ook financiële ondersteuning aan topsporters. Zo stelt de HAN per faculteit geld beschik-baar voor topsporters die vertraging oplopen door het beoefenen van hun sport. Daarmee kunnen ze de extra gemaakte studiekosten compenseren. Bij de Hanzehogeschool in Groningen maken topsporters kans op een top-sportbeurs. In tabel 5 volgt een overzicht van de topsportfaciliteiten van hogescholen, waarvan bekend is dat zij een specifiek programma of regeling hebben voor topsporters.

Noot 31 De Randstad Topsport Academie heeft locaties in Utrecht, Rotterdam en Deventer. Zij biedt één

studierichting aan, te weten sportmanagement en –marketing. In totaal gaat het om circa 75 topsportstudenten.

Noot 32 Deze heeft vestigingen in Amsterdam en Nijmegen en biedt de studie commerciële economie aan.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (31)

Pagina 30 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Tabel 5 Hogescholen en hun topsportfaciliteiten Hogeschool Faciliteiten Saxion Hogescholen in Enschede en Deventer

Topsportregeling, vrij van lessen, tentamens verschuiven, langer over studie doen.

Christelijke hogeschool Ede Geen topsportregeling, wel tegemoetkoming aanwezigheids-plicht

Hogeschool Arnhem Nijmegen Topsportregeling + eigen topsportregeling; flexibel t.a.v. ten-tamens; uitvoeren vervangende opdrachten. Laptop ter be-schikking Afstudeerfonds + gratis sportkaart

Fontys Sporthogeschool Sittard Topsportregeling, m.b.t. examen/tentamens + m.b.t. lessen, stage

Hogeschool Zuid (Limburg) Idem Haagse Hogeschool Bij Studievertraging beroep op Fonds (F.O.S.) Studenten

HALO; flexibel studie/tentamen rooster + trainingsfaciliteiten + Topsportpas

Hogeschool Leiden Flexibel studie/tentamen programma Hogeschool INHOLLAND (Den Haag)

Flexibel onderwijsprogramma, tentamenregeling en/of ver-vangende opdrachten Financiële ondersteuning bij vertraging

Technische Hogeschool Rijswijk Studiefaciliteiten, Afstudeerfonds Hanzehogeschool Topsportregeling en Topsportbeurs; max 2 jr a € 2770 per jaarNrd. Hogeschool Leeuwarden Eigen NHL topsportregeling, wordt afgestemd Stichting Top-

sport Nederland Chr. Hogeschool Nederland Nog geen concreet beleid Hogeschool Drenthe Idem Hogeschool Windesheim Topsportregeling Hogeschool Utrecht Idem

Bron: NOC*NSF Samenwerking Een aantal Olympische Netwerken organiseert een lokaal of regionaal net-werk of platform voor onderwijsinstellingen. Middelbare scholen, maar soms ook ROC's, hogescholen en universiteiten, die (top)sport hoog in het vaan-del hebben staan, worden hiervoor uitgenodigd. Hier komen onderwerpen aan de orde als: doorlopende leerlijn, selectie van studenten voor een top-sportregeling, etc. Begin 2002 hadden vier van de twaalf Olympische Net-werken schriftelijke dan wel mondelinge afspraken met hogescholen. Dit heeft bij een aantal van deze hogescholen verkeerde verwachtingen – na-melijk: toestroom van meer topsporters door actieve inzet van het Olympisch Netwerk – gewekt (Van Rooijen e.a., 2002). Op initiatief van de HAN wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheden tot het oprichten van een platform voor topsporters in de omgeving Nijme-gen. Dit zou een netwerk moeten zijn van betrokken partijen en instellingen, waar de topsporter heen kan met vragen en waar een doorlopende leerlijn kan worden gerealiseerd. Praktisch gezien houdt dit bijvoorbeeld in het overdragen van dossiers en informatie over de topsporter van de ene on-derwijsinstelling naar de andere. Ook komt er binnenkort een leerstoel Talentherkenning en -ontwikkeling aan de HAN. Daar zullen ze zich bezig gaan houden met onderzoeksvragen zoals: Wat zijn de optimale omstandig-heden voor topsporters? En: wat krijgt de maatschappij terug voor de inves-teringen in topsporters?

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (32)

Pagina 31 Combineren van topsport met studie DSP - groep

5.3 Knelpunten en belemmeringen

Regelgeving en faciliteiten HBO-instellingen hebben veel vrijheid in het toekennen van vrijstellingen aan topsportleerlingen en het uistellen van examens. Zo is er binnen het HBO geen wettelijke minimum urennorm. Van belemmeringen door wet- en regelgeving is in het HBO dan ook geen sprake. Toch heeft het ontbreken van een centraal overkoepelend orgaan, dat de topsportregelingen op HBO-instellingen coördineert, aanstuurt en contro-leert, ook nadelen. Het belangrijkste nadeel is dat er geen uniformiteit en duidelijkheid is. (Potentiële) topsporters in het HBO zijn afhankelijk van de medewerking en welwillendheid van de hogeschool en vooral van docenten. Daar zitten grote verschillen tussen. De praktijk leert dat veel (flexibiliteit) mogelijk is op de hogescholen, mits je er als topsportstudent zelf achteraan gaat en je hier assertief in toont. De verplichte aanwezigheid bij sommige onderdelen, zoals groepsopdrachten en stages, blijft echter een knelpunt. Kwaliteit van onderwijs Aangezien er geen minimum urennorm is en het hogescholen vrij staat om topsportstudenten vrijstellingen te verlenen, ligt het gevaar van uitholling van het schoolprogramma en –diploma op de loer. Volgens betrokkenen in het HBO is de dat gevaar echter beperkt. Topsporters worden immers net als reguliere studenten getoetst op alle onderdelen van de studie. Op die momenten moeten zij bewijzen de stof te beheersen. Door hun efficiënte manier van werken en zelfdiscipline blijken topsportstudenten veelal goed te scoren. Alleen hun leerproces is anders: meer flexibel en door middel van meer zelfstudie (afstandsleren). Begeleiding In de begeleiding ligt het zwaartepunt vaak in het eerste jaar. Dan moeten sommige topsporters wennen aan het HBO en de manier waarop het on-derwijs wordt gegeven. Geleidelijk aan worden de topsporters meer zelf-standig en wordt de begeleiding minder. Er wordt grote zelfstandigheid en assertiviteit van de topsporters verwacht. Over het algemeen gaat dit goed en kunnen ze deze verantwoordelijkheid aan. Een knelpunt hierbij is, zoals eerder genoemd, de diversiteit in de begeleiding en dan met name het on-begrip van sommige begeleiders waardoor de combinatie sport en studie erg moeizaam wordt. Voorts noemen topsporters zelf de keuze van een geschikte hogeschool en studierichting als knelpunt. Daar zouden ze graag meer ondersteuning bij krijgen. Nu moeten zij na afronding van hun middelbare school goeddeels op eigen houtje zoeken naar een opleiding en hogeschool, die zowel reke-ning houdt met hun topsportsituatie, als aansluit bij hun interesses. Financiering Op financieel gebied vormt de bekostiging van extra studietijd voor topsport-studenten het belangrijkste knelpunt. HBO-instellingen krijgen voor vier jaar geld voor een student. Elke maand dat de student langer doet over de studie moet de instelling zelf bekostigen. Van de topsportstudenten doet naar schatting de helft er langer dan vier jaar over. Dat betekent dus een forse kostenpost voor de school. De Hogeschool van Amsterdam heeft naar aan-leiding van dit probleem aangeklopt bij de gemeente. Die heeft hiervoor nu een zogenaamd gemeentelijk 'vertragingsfonds' opgericht, maar dat is een tijdelijke oplossing.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (33)

Pagina 32 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Er is behoefte aan een structurele oplossing. Zolang die er niet is, is de (fi-nanciële) ruimte voor individuele begeleiding en voor extra onderwijscapaci-teit op het gros van de hogescholen beperkt. Flexibel studiebeurzenstelsel De studiebeurs is flexibel. Per maand kunnen studenten besluiten de beurs tijdelijk stop te zetten. Het is wel geregel en de student moet het in de gaten houden. Zowel bevraagde HBO-studenten zelf, als topsportbegeleiders in het HBO hadden nog nooit van deze mogelijkheid gehoord. Het biedt vol-gens hen ook geen soelaas, want de vaste lasten lopen ook gewoon door. Voorts blijkt er weinig bekend over extra financieringsmogelijkheden voor topsporters (regelingen van bond en/of school), zowel bij de topsportcoördi-natoren als bij de topsporters zelf.

Doorlopende leerlijn Er is geen sprake van een doorlopende leerlijn. De knelpunten die worden ervaren hebben te maken met nieuwe onderwijsvormen, de vergrote zelf-standigheid en het groepswerk. Ook wordt genoemd dat het niveau van de studenten in het algemeen (dus ook de topsporters) lager is dan vroeger waardoor de overgang moeizamer en langzamer verloopt. Afstand De reistijd tussen wonen, studeren en sporten wordt vaak als knelpunt ge-noemd. Uiteraard is ook dit verschillend per sporter. Op het HBO zijn er vaak weinig (verplichte) contacturen, bijvoorbeeld twee uur per dag, en voor veel topsporters is dat niet de moeite om ver voor te reizen. Of de lesuren vallen samen met de trainingsuren. De oplossingen die worden aangedra-gen zijn zelfstudie, afstandsleren en het volgen van lessen bij andere klas-sen zodat volle lesdagen ingepland kunnen worden.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (34)

Pagina 33 Combineren van topsport met studie DSP - groep

6 Topsport in het Wetenschappelijk Onderwijs

6.1 WO-topsporters in beeld: aantal, kenmerken en omstandigheden

Aantal Het aantal topsporters verschilt sterk per universiteit. Toelating tot de top-sportregeling is over het algemeen gebaseerd op de statusprofielen van NOC*NSF. Daarnaast is er een aantal universiteiten dat ook sporters zonder status, maar mét een topsportwaardig programma toelaat tot deze regeling. De Radboud Universiteit Nijmegen bijvoorbeeld laat alleen sporters met een status toe tot de regeling. Met studenten die buiten de regeling vallen kan wel rekening gehouden worden. Ter illustratie zijn in tabel 6 enkele cijfers opgenomen over topsportstuden-ten van een aantal universiteiten.

Tabel 6 Aantal topsportstudenten (naar status) van een aantal universiteiten Totaal Naar status Rijksuniversiteit Groningen 60 A,B,HP: Circa.7

categorie 1: 53

Nijmegen radboud Universiteit 20 S1: 4 S2: 13 T1: 2 B: 1

Erasmus universiteit Rotterdam 100 A, B: 30 T1, T2: 70

Universiteit Leiden 42 A,B: 1 of 2 S1, T1: 40

SSWK (Stichting Studenten We-reld Kampioenschappen)

Oneven jaren: 50-100 Even jaren: 50-75

A,B,HP

Afgaande op cijfers van NOC*NSF komen we uit op ruim 50 WO-studenten met een talentstatus.33 Naar verwachting komt daar nog een aantal senio-rentopsporters bij met een A-, B- of HP-status. Kenmerken en omstandigheden De situatie in het WO is vergelijkbaar met die in het HBO. Ook universitaire studenten werken doorgaans gedisciplineerd en planmatig, halen over het algemeen goede studieresultaten en presteren vaak zelfs beter dan regulie-re studenten, zo geeft de Stichting Studenten Wereldkampioenschappen (SSWK) aan. Een deel van de topsportstudenten loopt wel enige studiever-traging op. Een hogere status van de topsporter gaat meestal samen met een hogere trainingsintensiteit en leidt over het algemeen dan ook tot meer vertraging. NOC*NSF heeft uit gesprekken met studenten de ervaring dat voor een deel van de propedeusestudenten studievertraging een knelpunt

Noot 33 Van 712 van de in totaal 1686 topsporters met een talentstatus (IT, NT en B) is bekend wat hun

maatschappelijke positie is: zie tabel 2, paragraaf 2.2. Van deze 712 volgen er 27 een WO-studie. Omgerekend naar een totaal van 1686 topsporttalenten zou dat neerkomen op ruim 50 WO-studenten met een talentstatus: 27 / 712 x 1.685.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (35)

Pagina 34 Combineren van topsport met studie DSP - groep

vormt; zij moeten nog wennen aan de discipline en zijn eerder geneigd vak-ken naar achteren te schuiven. Dit geldt echter ook voor reguliere prope-deusestudenten. Naarmate de studenten dichter bij de top (A, B, HP) komen komt het vaker voor dat zij in een belangrijke sportperiode hun studie al dan niet tijdelijk afbreken en dat zij hun sport op professionele basis gaan uitoefenen. De tak van sport en studierichting kunnen hierin en rol spelen. Het is niet in alle sporten mogelijk om fulltime professional te worden. Voorts vergt de ene sport nu eenmaal een hogere trainingsintensiteit dan de andere. Voor som-mige (team)sporten volstaat het om alleen 's avonds te trainen, terwijl ande-re sporten min of meer op fulltime basis beoefend moeten worden. Ook leent de ene opleiding zich beter voor een combinatie met topsport dan de andere. Studies waarbij studenten veel verplichte (praktijk)uren hebben (bijv. Geneeskunde) laten zich moeilijker combineren met topsport dan stu-dierichtingen waarbij de student de tijd beter zelf kan indelen en meer vanuit huis kan studeren. Desalniettemin laten de universiteiten in Nijmegen en Groningen weten dat er bij hen een grote diversiteit is in de opleidingen die de topsportstudenten volgen.

6.2 Universiteiten met topsportbeleid: aantallen, faciliteiten en ontwikkelingen

Aantallen Er zijn in Nederland 14 universiteiten. Alle 14 hebben specifieke faciliteiten en regelingen voor topsporters, maar de verschillen zijn groot. Zie ook ver-der: tabel 6. Afstemming, samenwerking en overlegstructuren Ook binnen het WO is er geen overkoepelende organisatie die zich bezig-houdt met topsport. Faculteiten hebben de eindverantwoordelijkheid voor de toepassing en invulling van regelingen. Incidenteel wisselen universiteiten wel op informele wijze informatie uit. Het SSWK (Stichting Studenten Wereldkampioenschappen) is de enige or-ganisatie die een overkoepelende rol speelt op het gebied van studenten en sport. De SSWK verzorgt de uitzendingen naar Studenten Wereld Kampi-oenschappen (WUC's) in de even jaren en naar de Zomer- en Winter-Universiades in de oneven jaren. SSWK is een dochterstichting van Stu-dentsport Nederland. Sinds mei 2007 is topsport weer een kerntaak binnen Studentensport Nederland, die alle uitvoerende zaken met betrekking tot topsportaangelegenheden heeft gedelegeerd aan de SSWK. SSWK ziet dat het niveau van de studentenkampioenschappen in het WO steeds hoger wordt, aangezien daar de selectie plaatsvindt voor de Europese kampioen-schappen. Op lokaal en regionaal niveau zijn er wel overlegstructuren, zo blijkt onder-meer uit het onderzoek (Van Rooijen e.a., 2002) naar de kwaliteit van de faciliteiten in het Olympisch Netwerk Nederland. Binnen deze structuur ma-ken verschillende universiteiten afspraken met het Olympisch Netwerk en/of sportbonden over criteria voor een topsportwaardig programma, voorwaar-den voor deelname aan een topsportregeling en/of topsportbeurs en over onderlinge samenwerking en dergelijke.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (36)

Pagina 35 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Respondenten vanuit het WO geven aan dat dergelijke overlegstructuren op steeds meer plaatsen in Nederland tot stand komen. Steeds vaker ook is de gehele onderwijskolom hierbij betrokken. Voorbeelden zijn onder meer te vinden in Groningen34, Eindhoven, Rotterdam en Arnhem (Papendal). De status van dergelijke overlegstructuren verschilt. Veelal gaat het louter om informering en uitwisseling van ervaringen, maar soms ook gaat het een stap verder. Dat geldt bijvoorbeeld voor Eindhoven, waar LOOT-school Sint Joris College, ROC Eindhoven, Fontys Hogeschool, TU Eindhoven, de ge-meente Eindhoven en ONB een samenwerkingsverband hebben onderte-kend. Voorts heeft het Olympisch Netwerk Rotterdam – naast een breed onderwijsplatform waar het MBO, HBO en Universitair onderwijs zitting heb-ben – een specifieke overeenkomst met de Erasmus Universiteit. Faciliteiten Net als binnen het MBO en HBO zijn ook universiteiten goeddeels autonoom waar het gaat om het toekennen van speciale faciliteiten, vrijstellingen en examenregelingen voor topsportstudenten. De SSWK geeft aan dat studen-ten het meest baat hebben bij een flexibel rooster, flexibele tentamens en aanpassingen in het studieprogramma. Volgens het SSWK zien de topsport-regelingen van universiteiten er op papier over het algemeen goed uit. Na-deel is volgens hen dat deze regelingen niet bindend zijn en dat de toepas-sing in de praktijk sterk afhankelijk is van de individuele studieadviseur. De faciliteiten, die universiteiten aanbieden liggen op velerlei gebied: het aanpassen van het studieprogramma, het verschuiven/meermaals aanbie-den van tentamens, sportfaciliteiten van het universitair sportcentrum, spon-soring van materialen, vergoeden van trainingsstages en wedstrijden in het buitenland (beide Universiteit Utrecht) en huisvesting. Over het algemeen worden aan het begin van het jaar het onderwijsprogramma en het sportpro-gramma met elkaar vergeleken en gekeken wat er nodig is om deze op el-kaar aan te sluiten. In Groningen wordt op basis hiervan dan bekeken wat er moet gebeuren om het compatibel te maken. Dit kan een extra kans voor een toets betekenen of een mondeling in plaats van een reguliere toetsing. Volgens de universiteit is het moeilijk om alles in regels te vatten, maar loopt het op maat maken van het programma goed. In Nijmegen houdt de regeling in dat docenten een 'inspanningsverplichting' hebben om naar redelijkheid onderwijs flexibel aan te bieden. Tabel 7 geeft een globaal overzicht van de faciliteiten per universiteit.

Noot 34 Topsport Steunpunt Noord organiseert drie tot vier keer per jaar een bijeenkomst voor

(top)sportgerichte onderwijsinstellingen uit de gehele onderwijskolom.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (37)

Pagina 36 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Tabel 7 Universiteiten en hun topsportfaciliteiten Universiteit Faciliteiten Universiteit Twente Topsportregeling, tentamens verschuiven Wageningen Universiteit Topsportregeling; 1 jaar op kosten UV sporten. Topsportonder-

steuning; plannen en advies + financiën. Examens verplaatsen + vervangende opdrachten

Radboud Universiteit Nijmegen

Topsportregeling; flexibel onderwijs; praktische onderwijsonder-steuning (laptop + finan); Afstudeersteun(fonds), sportfaciliteiten; ondersteuning studentensportver.

Universiteit Maastricht Topsportregeling; flexibel onderwijs, financiën, trainingsfacilitei-ten, bemiddeling huisvesting

TU Delft Financiële regeling + mogelijkheid beurs. Sportfaciliteiten Sport-sponsoring + ondersteuning in natura, voorzieningen op gebied van onderwijs + examens

Universiteit Leiden Topsportfonds en studeerbaar programma Rijksuniversiteit Groningen Topsportregeling/Topsportbeurs: max 2 jr a € 2448,49 per jaar,

aanpassen studieprogramma, sport- en krachtkaart Universiteit Utrecht Topsportregeling: Aanpassing studieprogramma, Dispensatie

voor studievoortgangregelingen, Extra faciliteiten of tentamen-voorzieningen vergoeding trainingsstages/wedstrijden buiten-land, sportkaart, Onkostenvergoeding bij studievertraging ont-staan door topsport, Sponsoring van materialen, Hulp bij zoeken professionele begeleiding

Universiteit van Amsterdam Topsportregeling: geïntegreerd studie- en sportplan, aanpassen studieprogramma, verschuiven tentamendata (voor A, B, HP), sportkaart, financiële ondersteuning: vanuit de UvA gift max. 12 mnd. (niet- A)

Vrije Universiteit Amsterdam Topprestatieregeling; individueel afleggen tentamens, verplaat-sen/alternatieve invulling verplichte practica/colleges, volgen studieonderdelen 1e jaar in 2e jaar

Universiteit van Tilburg

Topsportpas: begeleiding:vaststellen studieprogramma met studieadviseur, monitoren studieresultaten studentendecaan, faciliteiten: aanpassing rooster en tentamens, max. 12 mnd. financiële ondersteuning (periode basisbeurs), Faciliteiten Sport-centrum, faciliteiten ONB

Erasmus Universiteit Rotter-dam

Erasmus topsportbureau: ondersteuning op studiefacilitair: BSA, topsportdecaan, begeleiding studieplanning en financieel gebied: fonds met topsport R’dam tegemoetkoming van max. 700 euro per jaar

TU Eindhoven 2 extra studiejaren behoort tot de mogelijkheden, verder niet bekend

Open Universiteit overeenkomst met NOC*NSF Financiële ondersteuning via het afstudeerfonds (max. 12 mnd.) geen inschrijvingskosten. Gratis: studieboeken, studiebegelei-ding, drie tentamenkansen gratis, eigen studiecoach, lenen van een laptop, aanpassingen tentamens, evt. virtuele studiebegelei-der/meetings

Bron; NOC*NSF en websites universiteiten. Indien niet anders vermeld: topsportregeling houdt in: mogelijkheid verschuiven tentamens, practica, stages etc. Plaatselijke omstandigheden (inzet College van Bestuur, sportprominenten, topsportclubs in de omgeving enz.) hebben volgens de Radboud Universiteit Nijmegen invloed op het topsportbeleid van universiteiten. Maar naar indruk van de universiteit komen de faciliteiten van universiteiten voor topsporters in grote lijnen overeen. Er is echter ook een aantal universiteiten dat er in positieve zin uitspringt. Onder andere de Rijksuniversiteit Groningen profi-leert zich sterk met sport. Dit blijkt onder meer uit het feit dat zij een top-sportteam, Jong Oranje dames Hockey, gaat adopteren. De universiteit loopt bovendien voor op het gebied van de financiële tegemoetkoming en biedt topsportstudenten twee jaar beurs aan. Het systeem is vergelijkbaar met de vergoeding voor bestuursdeelname.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (38)

Pagina 37 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Verschillende betrokkenen geven aan dat het goed zou zijn om een landelijk universitair topsportoverleg en landelijk beleid hieromtrent te creëren. Onder meer acht men meer uniform beleid wat betreft financiële ondersteuning van topsportstudenten wenselijk, om studenten zo meer duidelijkheid te geven over wat zij op financieel gebied kunnen verwachten. Nu bieden de meeste universiteiten topsportstudenten een financiële tegemoetkoming aan voor vertraging die tijdens de basisbeursperiode is opgelopen door topsport. Het initiatief voor een landelijk topsportoverleg zou volgens betrokkenen moeten uitgaan van NOC*NSF.

6.3 Knelpunten en belemmeringen

Regelgeving, begeleiding en faciliteiten Net als hogescholen hebben ook universiteiten veel vrijheid in het toeken-nen van vrijstellingen aan topsportleerlingen en het uistellen van examens. Van een wettelijke urennorm, zoals in het VO en MBO, is geen sprake. De mate van flexibiliteit is dus in handen van de universiteiten, faculteiten en docenten. En van de topsporters zelf: zij moeten zelf regelingen treffen met faculteit en docenten. De indruk van betrokkenen is dat dat over het alge-meen goed gaat, want academische studenten scoren goed op punten als zelfdiscipline, zelfwerkzaamheid en het plannen van hun studie. Op veel universiteiten is er in geval van knelpunten wel een specifiek aanspreekpunt voor topsportstudenten en als die er niet is kunnen topsportstudenten met problemen rond de studievoortgang – net zoals andere studenten overi-gens– terecht bij de reguliere studieadviseur. Andere veel voorkomende topsportfaciliteiten op universiteiten zijn: verlenging van de studietijd, het verschuiven/meermaals aanbieden van tentamens en het beschikbaar stel-len van sportfaciliteiten. Practica en stages Universitair onderwijs wordt gekenmerkt door zelfstandig onderwijs. Veel studies kennen weinig verplichte uren en studenten kunnen vaak groten-deels hun eigen tijd indelen. Practica vormen hierop meestal een uitzonde-ring. Deze practica kunnen in sommige gevallen vervangen worden door een andere opdracht, maar niet altijd. De universiteiten geven aan dat stu-dies met veel practica en stages, zoals geneeskunde en bètastudies, hier-door moeilijk te combineren zijn met topsport. Wel kunnen sporters er onder andere in Groningen voor kiezen om één jaar over twee jaar uit te smeren. Mogelijk volgen mede hierdoor toch relatief veel topsporters aan de Rijks-universiteit Groningen een opleiding in de medische sector. Uitholling Geen van de bevraagde universiteiten is bang voor uitholling van het on-derwijsprogramma. Een academische opleiding heeft vaststaande kwalifica-ties waaraan elke afgestudeerde, dus ook topsporters, moet voldoen. Meer flexibiliteit betekent slechts dat de topsportstudenten soms langer over hun studie doen of op andere momenten examens kunnen afleggen. Maar aan het eind van de rit moeten zij aan dezelfde normen voldoen. Wel beperkt de keuze voor een topsportcarrière soms de studiekeuzemogelijkheden: zoals gezegd laat de ene studie zich beter combineren met een intensief sport-programma dan de andere. Bovendien is het combineren van topsport met een (zware) universitaire studie zeker niet voor iedereen weggelegd; wellicht ziet een aantal topsporters al bij voorbaat af van een academische oplei-ding.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (39)

Pagina 38 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Financiering en studiebeurs Financiële regelingen voor topsportstudenten, zoals verlenging van de stu-dietijd, wordt door de universiteiten zelf betaald. De bevraagde universitei-ten kunnen niet aangeven in hoeverre topsportstudenten gebruik maken van het flexibele beurzenstelsel, omdat studenten dit soort zaken zelf moeten regelen. Wel geeft de Radboud Universiteit Nijmegen aan dat er weinig ge-bruik wordt gemaakt van de regeling tot financiële tegemoetkoming van een jaar. De regeling is alleen van toepassing voor studenten in de prestatiefa-se. Wanneer studenten in de leenfase zijn terechtgekomen geldt de regeling niet meer. Dit beperkt de mate waarin studenten hier aanspraak op kunnen maken. Ter illustratie: op de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben in ongeveer zes jaar tijd slechts ongeveer drie sporters van deze regeling ge-bruik gemaakt. Volgens SSWK zou NOC*NSF nog meer dan nu kunnen investeren in de benodigde faciliteiten voor studententopsporters om zich internationaal te bewegen. Afstand De Rijksuniversiteit Groningen geeft aan dat het belangrijk is om de reistijd van topsportstudenten te beperken. Momenteel wordt uitgegaan van de trai-ningslocatie en wordt hier onderwijs bijgezocht. Het lijkt de universiteit beter om te kijken waar goed onderwijs is en om daar als bond de selectie te ves-tigen.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (40)

Pagina 39 Combineren van topsport met studie DSP - groep

7 Topsport en onderwijs: overallanalyse, conclusies en aanbevelingen

In dit afsluitende hoofdstuk blikken we in paragraaf 7.1 eerst kort terug op de in de voorgaande hoofdstukken gepresenteerde resultaten. De antwoor-den op de in paragraaf 1.2 geformuleerde onderzoeksvragen komen hier aan bod. Vervolgens biedt paragraaf 7.2 ruimte voor een blik in de toekomst. Welke stappen moeten worden gezet om de combinatie topsport en onder-wijs te verbeteren en welke aanbevelingen kunnen we, op basis van de be-vonden resultaten, doen?

7.1 Overallanalyse en conclusies

In hoofdstuk 2 tot en met 6 zijn de onderzoeksvragen impliciet beantwoord; voor zover dat althans mogelijk was op basis van de beschikbare gegevens (secundaire analyse). Ten behoeve van het overzicht hebben we de ant-woorden op de onderzoeksvragen nog eens overzichtelijk gerangschikt per onderwijssoort: zie bijlage 5. Dit schema maakt ook direct duidelijk waar nog witte (onderzoeks)vlekken zitten. Op deze plaats vatten we de belangrijkste conclusies samen: • De recente invoering van de nieuwe (talent)profielen heeft geleid tot een

meer selecte groep (potentiële) topsporters: in totaal gaat het om 712 topsporters (senioren: A, B, HP) en 1685 talenten (junioren: I, N, B).

• Onderwijsinstellingen – van VO35 tot en met WO – hanteren tot op heden een veel ruimere definitie van (potentiële) topsporter: voetballers als ook regionale talenten, die veel trainingsuren maken maar geen uitzicht heb-ben op internationale prestaties, worden meegeteld. Dat vertroebelt niet alleen het beeld, het zorgt er ook voor dat er minder tijd en geld overblijft voor de (potentiële) topsporters mét een officiële status van NOC*NSF. Hier wordt tegenin gebracht dat deze sporters in een leeftijdsfase verke-ren, waarin nog volop ontwikkeling mogelijk is en nog niet goed te zeg-gen valt wie de top wel of niet zal behalen.36

• Er is momenteel geen volledig landelijk overzicht, waarin het aantal top-sporters met status wordt uitgesplitst naar onderwijssoort en leeftijds-groep. NOC*NSF heeft daar onlangs wel een begin mee gemaakt. Ook Olympische Netwerken en onderwijsinstellingen beschikken vaak niet over volledige gegevens over 'hun' topsporters (status, leeftijd, oplei-dingsniveau en dergelijke).

• Door toenemende trainingsintensiteit wordt het organiseren van school om de sport heen een steeds complexere aangelegenheid. Betrokkenen – zowel vanuit het onderwijs als de sport – achten meer onderwijsflexibi-liteit noodzakelijk opdat sporters op topniveau kunnen presteren.

Noot 35 Ook LOOT-scholen hanteren een veel ruimere definitie. Noot 36 De nieuwe (talent)profielen staan momenteel nog ter discussie. Onderwijsinstellingen en ook

bonden pleiten voor een minder strenge afbakening van de selectie van talenten, waarbij de 'oude' T2 sporters hun status verliezen.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (41)

Pagina 40 Combineren van topsport met studie DSP - groep

• De onderwijswetgeving biedt scholen in beginsel ruimte om het onder-wijsprogramma af te stemmen op de behoefte van topsportleerlingen tot en met 17 jaar37: scholen kunnen leerlingen in de gelegenheid stellen om gemiste uren op andere momenten (eventueel inclusief vakantieperio-den) in te halen (spreidings- en compensatiemogelijkheden) en om in uit-zonderlijke situaties vrijstelling te verlenen van verplichte deelname aan onderwijsactiviteiten. Voorwaarde hiervoor is dat afspraken van te voren duidelijk worden verantwoord, vastgelegd en overlegd met de leerplicht-ambtenaar. Van deze mogelijkheden wordt echter beperkt gebruik ge-maakt.

• In plaats hiervan kiezen scholen in het VO en MBO er doorgaans voor om geen melding te maken van verleende vrijstellingen aan topsportleer-lingen, waarmee zij de onderwijsregels (urennorm) feitelijk overtreden. Bij uitzondering komt verzuim door (top)sport ook voor in de hogere groepen van het primair onderwijs, maar de omvang hiervan is niet bekend. Ho-gescholen (HBO) en universiteiten (WO) hebben vanwege hun autonome positie meer vrijheden; regelgeving vormt hier niet de bottleneck.

• In het verlengde van voorgaande ervaren betrokkenen in het VO en MBO dat de urennorm en verplichte stages zich moeilijk laten combineren met topsport op het hoogste niveau. Aanpassing van de urennorm wordt noodzakelijk geacht voor sporters uit in ieder geval categorie III van de nieuwe talentprofielen (meest intensief programma).

• Volgens betrokkenen kan een lagere urennorm voor topsportleerlingen worden onderbouwd door ervaringen en vaardigheden (talen, presenta-tievaardigheden enz.), die zij opdoen in en door hun sport, op te vatten als competenties. Van uitholling van het onderwijsprogramma is volgens betrokkenen bovendien geen sprake, aangezien ook topsportleerlingen op toetsmomenten moeten bewijzen de stof te beheersen: slechts hun leerproces is soms anders en meer flexibel (zelfstudie, afstandsleren, enz.) of zou dat moeten zijn.

• In de gehele onderwijskolom is de facilitering van (potentiële) topsporters sterk afhankelijk van de medewerking en welwillendheid van scholen en docenten, alsmede van de assertiviteit en het organiserend vermogen van de sporter zelf. Vaak lukt het sporters om maatafspraken te maken met hun onderwijsinstelling en docenten, maar hierin heeft de sporter geen garanties en het kost tijd en energie; tijd en energie die beter be-steed kan worden.

• Het faciliteren van topsporters, en dan met name de extra onderwijsbe-geleiding, is een kostbare zaak voor scholen. Dat weerhoudt scholen er echter niet van zich op het gebied van tosport te profileren: in de gehele onderwijskolom zijn er tal van onderwijsinstellingen met topsportbeleid en/of een topsportregeling. Er bestaan echter grote verschillen in de faci-liteiten die (potentiële) topsporters worden geboden.

Noot 37 De leerplichtwet geldt voor alle leerplichtige leerlingen; dat wil zeggen alle leerlingen tot en met

17 jaar. De leerplichtwet schrijft per schoolsoort voor hoeveel tijd een leerling onderwijs krijgt. In het VO geldt een urennorm van 1040 uur per jaar en in het MBO van 850 uur. Voor topsport-leerlingen op LOOT-scholen (VO) geldt een aangepaste urennorm van 800-850 uur.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (42)

Pagina 41 Combineren van topsport met studie DSP - groep

• Een weloverwogen, passende schoolkeuze kan voor sporters dan ook veel verschil maken. Maar door beperkte informatievoorziening in combi-natie met het ontbreken van uniformiteit, uitwisseling en afstemming – zowel binnen als tussen de verschillende onderwijssoorten38 – moeten (potentiële) topsporters goeddeels hun eigen weg vinden in het onder-wijsveld: (top)sport en onderwijs zijn nog te veel gescheiden werelden.

• Het concept Centra voor Topsport en Onderwijs (in oprichting) is kansrijk, want neemt knelpunten als reistijd, afstemming van roosters, trainen met team op niveau, aanwezigheid van goede coach, trainer et cetera gro-tendeels weg. Het vraagt echter wel om een zorgvuldige screening van topsporters, aangezien het interne verblijf een ingrijpende verandering betekent voor deelnemers.

7.2 Aanbevelingen

In het verlengde van bovenstaande conclusies sluiten we af met een aantal aanbevelingen. Het gaat hier om aanbevelingen van DSP-groep aan de werkgroep sport- en studietalent van het ministerie van OCW, het ministerie van VWS en NOC*NSF. • Scholen in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en in

mindere mate in het primair onderwijs moeten uitdrukkelijk en expliciet worden gewezen op de ruimte die de huidige onderwijswetgeving al biedt voor spreidings- en compensatiemogelijkheden als ook voor het verlenen van vrijstellingen aan (potentiële) topsporters. Om gebruik van deze ruim-te voor scholen te vereenvoudigen is de ontwikkeling van een handrei-king/format in dit kader gewenst.

• Om te voorkomen dat elke school het wiel opnieuw moet uitvinden en om te voorkomen dat de ene leerplichtambtenaar veel soepeler omgaat met aangevraagde vrijstellingen dan de andere, is het bovendien aan te be-velen om, voorbeeldmatig, globale richtlijnen voor vrijstellingen voor (po-tentiële) topsporters op te stellen.39

• Vooralsnog bestaat er onvoldoende onderbouwing voor de stelling van diverse betrokkenen dat de urennorm voor een (kleine) groep topsporters een onoverkomelijk knelpunt vormt. De sport dient daarom beter inzichte-lijk te maken welke urennorm en vrijstellingen wenselijk dan wel nodig zijn voor welke categorie topsporters en waarom.

• Op zichzelf staat het onderwijsinstellingen natuurlijk vrij om hun topsport-faciliteiten open te stellen voor sporters met én zonder officiële status. Geadviseerd wordt echter om afwijkingen van het onderwijsprogramma (vrijstellingen en aanpassing van urennorm) in principe alleen te verlenen aan topsporters en topsporttalenten met een officiële status. Dat schept voor iedereen duidelijkheid.

• Binnen zowel de sport als het onderwijs (topsportscholen) wordt gezocht naar en ervaring opgedaan met alternatieve onderwijsvormen en leerom-gevingen, bedoeld om de flexibiliteit voor topsporters te verhogen. Daar-bij gaat het onder meer om ELO (elektronische leeromgeving) en de in-vulling van een deel van de onderwijsactiviteiten in de sportcontext.

Noot 38 NOC*NSF geeft aan dat er in dit verband mogelijk behoefte is aan een overkoepelend orgaan

voor coördinatie van sport en onderwijs. Noot 39 NOC*NSF heeft reeds een begin gemaakt met het onderscheiden (en legitimeren) van

benodigde vrijstellingen en faciliteiten per categorie topsporter.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (43)

Pagina 42 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Nader onderzoek is gewenst om duidelijkheid te krijgen over de meer-waarde en consequenties van dergelijke methoden.

• (Top)sport en onderwijs zijn nog te veel gescheiden werelden, terwijl het in het belang van de (potentiële) topsporter is dat die werelden op elkaar aansluiten. Om dat te doorbreken is er een verbindende schakel nodig: een 'personal coach', bij voorkeur aangesteld bij het Olympisch Netwerk, die de sporter (alleen degenen met een officiële status; een overzichtelij-ke groep) in zijn of haar sport- en schoolloopbaan volgt en begeleidt.

• Opdat sporters een afgewogen schoolkeuze kunnen maken en opleidin-gen beter op elkaar aansluiten (doorlopende sportleerlijn), dienen de top-sportfaciliteiten die onderwijsinstellingen bieden onderling beter verge-lijkbaar en transparant te worden. Er dient inzicht te komen in het verschil in faciliteiten tussen topsport- (onder meer LOOT) en reguliere scholen, maar ook tussen topsportscholen onderling. Dergelijke gegevens zouden centraal geregistreerd en bijgehouden moeten worden, als ook opvraag-baar moeten zijn voor topsporters (bijvoorbeeld op een website).40

• Ten behoeve van de uniformiteit, vergelijkbaarheid en uitwisseling dient binnen en tussen de verschillende onderwijssoorten en onderwijsinstel-lingen afstemming plaats te vinden over de faciliteiten voor topsporters. Een 'LOOT'-achtige structuur, zoals het voortgezet onderwijs die kent, kan ook uitkomst bieden in de andere onderwijssoorten. Het grote voor-deel hiervan is dat er een officiële overlegstructuur is en in gezamenlijk-heid beslissingen kunnen worden genomen, uitgevoerd en bekostigd.

• Het is de vraag of de omvang van topsport in het primair onderwijs van dien aard is dat een dergelijke structuur hier veel voordelen biedt. Nader onderzoek is nodig om zicht te krijgen op het aantal basisscholen met topsporttalenten en -faciliteiten.

• Om passende ondersteuning en beleid mogelijk te maken is het zaak om het cijfermatig overzicht van (potentiële) topsporters uitgesplitst naar on-derwijssoort en leeftijdsgroep op korte termijn te completeren en vervol-gens up-to-date te houden.

• Om zicht te krijgen op knelpunten, veranderingen en ontwikkelingen ver-dient het aanbeveling om met enige regelmaat te peilen c.q. monitoren hoe (potentiële) topsporters, als ook betrokkenen vanuit zowel sport als onderwijs, aankijken tegen de combinatie topsport en onderwijs.

Noot 40 In dit verband valt tevens te denken aan een 'classificatiesysteem', waarbij een onafhankelijke

partij bepaalt hoeveel sterren een onderwijsinstelling met haar topsportfaciliteiten 'verdient'.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (44)

Pagina 43 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Bijlagen

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (45)

Pagina 44 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Bijlage 1 Geraadpleegde bronnen

• Bottenburg, M. van, C. Roques & S. Smit (2003). Ontwikkelingen in het topsportklimaat in Nederland (1998-2002): verslag van de 1-meting (2002) en vergelijking met de 0-meting (1998) van het topsportklimaat in Nederland, 's-Hertogenbosch/Nieuwegein: W.J.H. Mulier Instituut/Arko Sports Media.

• Bottenburg, M. van & S. Smit (2000). Het topsportklimaat in Nederland, 's-Hertogenbosch: Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv/NOC*NSF.

• Felix, C. en S. Karsten (2006). Potentiële topsporters in het mbo. Amster-dam: SCO-Kohnstamm Instituut.

• Hoogbergen, M. (2002). Met LOOT naar de top. De praktijk en de toe-komst van onderwijs en topsport. Utrecht: Sardes.

• Jonker, L. (2007). Strategic Knowledge and Young Talented Athletes: The Relationship between Sport and School. Groningen: Universiteit Groningen.

• Rooijen, F. van, Krijns, T. & Urbanus, C. (2002). De kwaliteit van de facilitei-ten in het Olympisch Netwerk Nederland. Amsterdam: Topsport Amsterdam.

• NOC*NSF. Nationaal Coach Platform - Kritische succesfactoren in ta-lentontwikkeling. Arnhem: NOC*NSF.

• Onderwijsraad (2004). Hoe kan onderwijs meer betekenen voor jonge-ren? Den Haag: Onderwijsraad.

• Alliantie School en sport samen sterker (2008), Handboek Bewegen en sport in het mbo, 2007 DeltaHage Den Haag.

• Een klasse apart, Olympisch netwerk Gelderland. Websearch o.a. www.stichtingloot.nl www.sport.nl www.ocw.nl http://www.bewegenensportbve.nl/ http://www.hbo-raad.nl/ www.roc.nl www.vsnu.nl

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (46)

Pagina 45 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Bijlage 2 Respondenten

Sport • Marti ten Kate, NOC*NSF • Saskia Faber, NOC*NSF • Erik-Jan Koers, NOC*NSF • Ad Roskam, NOC*NSF • Jos Kuipers, Olympisch Netwerk Brabant / Topsport Brabant • Steef van den Boom, Rotterdam Topsport • Charles Urbanus, Olympisch netwerk • Alberthe van de Sluys, Randstad, topsportcoördinator, Studiebegeleiding

CTO in oprichting • Marcel van den Berg, Algemeen Manager Topsport Steunpunt Noord • Maarten van Bottenburg, Mulier Instituut Sportbonden • Piet Hubers, Manager voetbaltechnische zaken, KNVB • Ger van Haasteren, studiebegeleider nationale jeugdteams, KNVB • Mark Wolfertz, manager toptennis, KNLTB • Roel Bron, Consulent Topsport, KNGU • Gerben Wiersma, hoofdtrainer turnen dames, NTO Heerenveen Voortgezet onderwijs • Rudmer Heerema, Stichting LOOT • Jaap Breur, topsportmanager, Beekdallyceum • Paulien Houtepen, coördinator LOOT project, Pleincollege Sint Joris MBO • Betrokken van de 6 pilots MBO LOOT • Joost van Maanen, ROC Nijmegen – Johan Cruijff College HBO • Cees Vervoorn, directeur ALO / hogeschool Amsterdam • Mariëtta Broersma, topsportcoördinator Randstad Topsport Academie • Appie Krijnsen, topsportcoördinator HAN • Gineke Schuiling, studentendecaan Hanzehogeschool Groningen • Afdeling Communicatie van HBO-raad WO • Hans Smijer, decaan, Radboud Universiteit Nijmegen • Cees Reitsma, topsportcoördinator, Rijksuniversiteit Groningen • Rob Cuppen, voorzitter Stichting Studenten Wereldkampioenschappen

(SSWK), directeur Universitair Sport Centrum Radboud Universiteit Nij-megen

• Universiteit Leiden: studentendecaan M.F.M. Melchers gesproken. • Erasmus universiteit Rotterdam: Erasmus Topsport Bureau Topsporters • Groep van 8 topsporters te Papendal: leeftijd: 15-19 jaar • 2 topsportstudenten van de HAN • 2 topsportstudenten van de Hanzehogeschool Groningen • 2 topsportleerlingen Beekdallyceum

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (47)

Pagina 46 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Bijlage 3 Talentprofielen

Indeling oude talentprofielen: S1 (Senioren [Inter]Nationaal, onder wie ook de A-, B- en HP-sporters), S2 (Senioren Regionaal), T1 (Jeugd [Inter]Nationaal) en T2 (Jeugd Regionaal). Indeling nieuwe talentprofielen maakt gebruik van een indeling van topspor-ters in drie categorieën: • Categorie I: De omvang van het sporttechnisch programma is tot 12 uur

per week. Dit bestaat uit dagelijks 1,5 uur training en 4 tot 5 uur in het weekend voor trainingen en wedstrijden. Daarnaast is er een enkele in-ternationale wedstrijd of meerdaags toernooi op doordeweekse dagen. Voor deze groep zijn er geen bijzondere onderwijsvoorzieningen nodig. Het gaat hier om Incidentele vrije dagen en verplaatsing van toetsen of examens.

• Categorie II: De omvang van het sporttechnisch programma is 12 tot 16 uur. Dit bestaat uit dagelijks 1,5 tot 3 uur training in een enkele sessie en 4 tot 5 uur in het weekend voor trainingen en wedstrijden. Daarnaast zijn er meerdere internationale wedstrijden en meerdaagse toernooien op doordeweekse dagen. Het gaat hier om een prestatieniveau met interna-tionaal perspectief (Lid Nationale Selectie sportbond). Benodigde onder-wijsvoorzieningen voor deze groep zijn: roosteraanpassingen (aangepas-te begin of eindtijd v.h. lesrooster), regelmatig vrije dagen, verplaatsing toetsen of examens, aangepast studietempo (?) en extra individuele stu-diebegeleiding.

• Categorie III: De omvang van het programma is 20 uur of meer per week. Dit bestaat uit dagelijks 2 trainingssessies van 1,5 tot 3 uur. Daarnaast zijn er meerdere internationale wedstrijden en meerdaagse toernooien op doordeweekse dagen. Benodigde onderwijsvoorzieningen voor deze groep zijn: roosteraanpassingen (sterk beperkt aantal contacturen), aan-gepast studietempo (?), regelmatig vrije dagen, verplaatsing toetsen of examens, extra individuele studie en loopbaanbegeleiding en afstemming met de sportcoach.11

Bij het opstellen van een talentprofiel wordt ervan uitgegaan dat de criteria in het profiel zijn afgeleid van het Meerjaren Opleidingsplan van de sport-bond. In het meerjarenopleidingsplan staan de richtlijnen voor de opleiding van talenten in de verschillende opleidingsfasen / leeftijdsgroepen. De richt-lijnen zijn afgeleid van een internationale vergelijking of benchmark en ge-ven een loopbaanontwikkeling weer welke een reëel uitzicht biedt op de mondiale top 8 bij de senioren.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (48)

Pagina 47 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Groep Leeftijdsprofiel Prestatieprofiel Programmaprofiel

Inte

rnat

iona

al ta

lent

Senioren -1. Oudste leeftijdsgroep vooraf-

gaand aan de senioren leeftijd met uitloop van maximaal drie jaar

Oudste Nationale Team vooraf-gaand aan senioren team

Leeftijdgroep op basis van certificering of nog vast te stel-len volgens richtlijnen certifice-ring, i.o.m de bond

Internationaal, individueel top 16 of team / ploeg top 10 van de leeftijdscategorie senioren -1

Wereldranglijst top 16 senioren -1

Seniorenranglijst per sporttak te bepalen (indicatie top 100 sin-gle events / late specialisatie, top 50 multiple events / vroege specialisatie

Prestatieniveau voldoet aan normen meerjaren opleidings-plan met uitzicht op top 8 ni-veau senioren

Lid Nationale Selectie of Natio-naal Team

Programma voldoet aan normen meerjaren opleidingsplan met uitzicht op top 8 niveau senio-ren

Trainingsprogramma meer dan 1,5 uur per dag exclusief reis-tijd.

Trainingsprogramma meer dan 10 uur per week.

Trainingsstages en wedstrijden in buitenland meer dan 25 da-gen per jaar / seizoen.

Nat

iona

al ta

lent

Senioren -1 en -2 Leeftijdsgrens senioren met

aanloop van maximaal 5 jaar en uitloop van drie jaar

Individuele Sporten: Leeftijden waarin ploegen internationaal vertegenwoordigend worden uitgezonden door de sportbond

Teamsporten: Leeftijdsgroepen waarin Nationale Junioren Teams Nederland vertegen-woordigen

Leeftijdsgroep op basis van certificering of nog vast te stel-len i.o.m. bond

Internationaal, individueel top 16 of team / ploeg top 10 van de leeftijdscategorie senioren-1 en senioren-2

Lid van selectie in voorberei-ding op EJK of WJK

Prestatieniveau voldoet aan normen meerjaren opleidings-plan met uitzicht op top 8 ni-veau senioren

Lid Nationale Selectie of Natio-naal Team

Trainingsprogramma meer dan 1 uur per dag exclusief reistijd.

Trainingsprogramma meer dan 8 uur per week.

Trainingsstages en wedstrijden in buitenland meer dan 14 da-gen per jaar / seizoen.

Programma voldoet aan normen meerjaren opleidingsplan met uitzicht op top 8 niveau senio-ren

Bel

ofte

n

Senioren -2 en -3 Leeftijdsgrens senioren-1 (on-

dergrens) met aanloop van maximaal 7 jaar

Individuele en teamsporten: Beste vijf per geboortejaar vol-gens talentvolgsysteem (gerela-teerd aan aantal beoefenaren van de wedstrijdsport)

Nationaal top 5 leeftijdsgroep Prestatieniveau voldoet aan

normen meerjaren opleidings-plan met uitzicht op top 8 ni-veau senioren

Lid Nationale Selectie of Natio-naal Team

Programma voldoet aan normen meerjaren opleidingsplan met uitzicht op top 8 niveau senio-ren

Trainingsprogramma meer dan 1 uur per dag exclusief reistijd

Trainingsprogramma meer dan 8 uur per week

Talentherkenning zijn alle sportactiviteiten die sporters, ouders en begelei-ders inzicht geven in de mate van talent van de sporter en het potentieel voor verdere ontwikkeling. Dit programma wordt aantoonbaar uitgevoerd naar normen en richtlijnen van de sportbond. Het trainings- en wedstrijdpro-gramma is dusdanig intensief dat een realistisch inzicht in de mate van ta-lent en het ontwikkelingspotentieel kan worden verkregen Het proces van talentherkenning duurt in de regel 3 tot 5 jaar. Talentontwikkeling zijn alle activiteiten die de opleiding van talenten tot het vak van topsporter vormen. Dit programma wordt aantoonbaar uitgevoerd naar normen en richtlijnen van de sportbond of een door die bond daartoe aangewezen (Topsport) organisatie. Voor de opleiding is een curriculum vastgesteld, waarin normen en richtlijnen voor de activiteiten uit het meerja-renprogramma en de beoogde ontwikkeling van de sporter wordt beschre-ven. Het trainings- en wedstrijdprogramma voldoet aan de internationale norm met een reëel uitzicht op een internationale toppositie. De opleiding tot het vak van topsporter duurt in de regel 5 tot 8 jaar. De Talentprofielen richten zich niet op talenten in de programma’s gericht op talentherkenning omdat hier in de regel geen extra voorzieningen nodig zijn. Voor sporten waar dit wel het geval is kan maatwerk worden toegepast. In de programma’s gericht op talentontwikkeling worden de trainings- en wed-strijdprogramma’s dermate intensief dat extra voorzieningen noodzakelijk zijn.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (49)

Pagina 48 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Daarmee moet de doelgroep dus aan drie (sets van) criteria voldoen: 1 Zij behoren tot de leeftijdsgroep waarbij talenten als zodanig zijn her-

kend op basis van een reële inschatting van het te bereiken prestatieni-veau bij de senioren

2 Zij tonen een prestatieniveau dat gerelateerd aan hun leeftijd en trai-ningsprogramma uitzicht biedt op ontwikkeling richting internationale top

3 Zij volgen een trainings en wedstrijdprogramma, onder regie van de sportbond en passende begeleiding, dat voldoet aan de internationale norm voor de betreffende leeftijd in de betreffende tak van sport en dat in het recente verleden aantoonbaar tot aansluiting op het internationale niveau heeft geleid.

Leeftijdsprofiel: In dit blok wordt de leeftijd van de betreffende groep talen-ten aangegeven in kalenderleeftijd en benaming van de leeftijdsgroep die bij wedstrijden wordt gebruikt (bijv. jeugd of junioren). Als voor certificering van het opleidingsprogramma voor talenten onder regie van de sportbond de leeftijdsgrens voor senioren en senioren-1 is vastgesteld dient deze hier te worden gehanteerd. Dat gebeurt op basis van de volgende richtlijn: senio-ren-1 is de leeftijdsgroep die internationaal vooraf gaat aan de senioren leeftijd. Voor deze leeftijdsgroep wordt in de regel een WJK georganiseerd. Is dit niet het geval kan naar de leeftijd in de mondiale top 16 worden geke-ken. De jongste leeftijden die bij uitzondering voorkomen kunnen hierbij nog tot de groep Senioren-1 worden gerekend. Prestatieprofiel: In dit blok worden criteria voor het prestatieniveau opgeno-men. Dit kan in meetbare prestaties, wedstrijdresultaten, (inter)nationale ranking of (inter)nationaal speelniveau. Bij teamsporten en ploegonderdelen wordt altijd uitgegaan van de samenstelling van Nationale Selecties voor de betreffende leeftijdsgroep. De criteria dienen gebaseerd te zijn op internati-onale normen. Programmaprofiel: In dit blok worden de criteria voor het door het talent ge-volgde programma opgenomen. Dit kan in omvang van het trainingspro-gramma, in omvang en niveau van het wedstrijdprogramma in competitieni-veau of combinaties daarvan. Het programma moet de verdere planmatige ontwikkeling van het talent borgen. De criteria dienen gebaseerd te zijn op internationale normen (Bron: NOC*NSF)

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (50)

Pagina 49 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Bijlage 4 Groepsinterview met topsportstudenten

Respondenten:

Naam Sekse Leef-tijd Sport Status School

Soort onder-wijs

Opleiding Jaar

P V 18 badminton Nationale senioren selectie ROC Rijn IJssel MBO Marketing

communicatie 2

D V 17 handbal Jong Oranje Hoge economi-sche school Rotterdam

HBO Sport marke-ting en management

1

M V 19 handbal Jong Oranje Beekdallyceum 5 Havo

L V 17 handbal Jong Oranje Beekdallyceum 6 Vwo

J M 17 badminton Jong Oranje ROC RijnIJssel MBO CIOS 1

N M 15 badminton Jong Oranje Beekdallyceum 4 Vwo

Papendal, 26 februari 2008 Studenten en scholieren vertellen over hun ervaringen met het combineren van hun topsportbeoefening en hun opleiding. Drie van de aanwezigen zit-ten op de handbalschool, drie spelen badminton. Momenteel wonen zij alle-maal intern op Papendal in het kader van het Centrum voor Topsport en Onderwijs. Minimum leeftijd om intern te wonen is 15 jaar. De meesten van hen gaan in het weekend naar huis en spelen dan wedstrijden voor hun ei-gen club. Ze zijn voor de sport hier naartoe gegaan, maar ze geven aan dat ze ook verplicht zijn een opleiding te volgen. Weg van het ouderlijk huis, vertrouwde club en school Door op Papendal te wonen is het mogelijk om onderwijs en topsport te combineren. Gevraagd naar de belangrijkste keuze rond dit thema, is het wel de keuze om intern te gaan wonen op Papendal. Het is over het alge-meen een weg die geleidelijk wordt bewandeld, en niet iedereen gemakkelijk valt. "Als ik niet de keuze zou hebben gemaakt om hier te komen wonen en sporten zou ik niet zoveel kunnen trainen als nu. Dan zou ik concessies aan sport of aan mijn opleiding hebben moeten doen", aldus één van hen. Wo-nen en trainen in het CTO (in oprichting) op Papendal betekent voor hen aan de andere kant ook: minder school, weg van het ouderlijk huis en niet meer trainen bij de eigen sportclub. Als het rooster er maar is… Grootste gedeelde ergernis is het rooster. Eén van de handbalsters vertelt dat zij de Mbo-opleiding Marketing en communicatie, die zij aanvankelijk wilde volgen, roostertechnisch niet kon volgen op de door haar uitgekozen vestiging in Den Bosch. Nu in Arnhem kan het wel. Ze gaat één dag in de week naar school plus nog 1,5 uur op dinsdag. de rest doet ze zelfstandig. "Dit is goed te combineren met badminton", zegt ze stellig.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (51)

Pagina 50 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Het maken van een passend rooster duurt vaak lang: "Ik ben het zelf maar gaan doen en heb een rondje langs de docenten gemaakt om te vragen of ik hun les op andere uren zou kunnen volgen", aldus L. "We weten ook niet altijd wat we moeten doen voor school, omdat we er niet zo vaak zijn. Dat wordt nu beter gecommuniceerd via internet." Een (tijdrovend) knelpunt zijn de vele tussenuren op het Beekdallyceum. In die tijd kan wel huiswerk worden gedaan. Maar het voelt als verloren tijd. Een stapje terug J. heeft op het CIOS net een periode achter de rug waarin hij eigenlijk te veel moest sporten op een dag: een paar uur op school en daarna nog badminton. Maar tot nu toe redt hij het wel. Eén van de meiden is een stap terug gegaan van vwo naar havo, omdat de combinatie te zwaar werd. De toetsen aan het eind van het jaar braken haar op. Ze weet niet of de school hier iets aan had kunnen doen om het te voorkomen. Wel had de communi-catie erover wat soepeler kunnen verlopen. De communicatie tussen haar en de school is nu wel beter. Faciliteiten en ondersteuning "Op de (reguliere red.) havo mocht ik lessen missen zolang mijn schoolpres-taties maar goed waren. Dat motiveerde mij enorm om door te zetten. Alleen daardoor kon ik topsport en onderwijs combineren," vertelt handbalster D. "Nadeel was wel dat deze lessen niet meer in te halen waren, vervolgt ze. Het laatste jaar van de havo heb ik op de LOOT-school in Arnhem gezeten. Daar was ik niet meer een uitzondering, maar waren topsporters regel. Daardoor was het soms zelfs lastiger om vrijaf te krijgen!" Nu doet D. de Randstad Topsport Academie, in principe twee ochtenden per week. "Ik heb bewust voor een opleiding gekozen die te combineren is met sport, maar ze beloven meer dan ze waar kunnen maken. Nu heb ik opeens Spaans van 15-16 uur. Dat vak doe ik nu via zelfstudie. Wat me erg helpt om mijn opleiding vol te houden is begeleiding door anderen (o.a. studiebe-geleidster van NOC*NSF) en de thuissituatie. Mijn ouders staan volledig achter me." Over één ding zijn de topsporters het zeker eens. Het is fijn om een vast aanspreekpunt te hebben. De topsporters hier hebben dat in de persoon van de studiebegeleidster "Als het te moeilijk voor me wordt om iets te regelen, dan ga ik naar haar", aldus één van hen. Het vaste aanspreekpunt kan ook een mentor zijn op school. "Bij het aanbieden van faciliteiten binnen het onderwijs zou er meer onder-scheid gemaakt moeten worden naar status en trainingsduur. Nu krijgen korfballers en voetballers dezelfde faciliteiten als ik, maar zij trainen véél minder." Financiën Geen van de topsporters maakt gebruik van de mogelijkheid om de studie-beurs flexibel in te zetten. Niemand heeft tot nu toe noemenswaardige stu-dievertraging opgelopen. "Ik maak geen gebruik van het gespreid examen, want dan moet ik een jaar langer naar school." Slechts één van hen heeft een bijbaantje. "We hebben allemaal heel lieve ouders!", roepen ze in koor. De Randstad Topsport Academie (HES Rotterdam) komt misschien met een vergoeding voor sporters, voegt D. enthousiast toe.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (52)

Pagina 51 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Conclusies • Respondenten benadrukken het belang van het op tijd beschikken (bij

aanvang studiejaar) over een goed sluitend rooster dat rekening houdt met hun trainingsschema. Zij hebben de ervaring dat het over het alge-meen te lang duurt voordat ze dit hebben en dat ze hier zelf flink achter-heen moeten.

• Scholen specifiek gericht op topsporters of met een regeling voor (poten-tiële) topsporters maken niet altijd waar wat zij vooraf beloven. De scho-len lijken daar enerzijds in belemmerd door wet- en regelgeving (LOOT, mbo), maar anderzijds speelt ook de beschikbaarheid van docenten en goede communicatie een rol bij het ontstaan van problemen hieromtrent.

• Studenten die intern wonen maken geen gebruik van de flexibele studie-beurs. De studiebeurs wordt rechtstreeks gebruikt om de kosten van de huisvesting mee te voldoen. Ook willen de respondenten tussentijds lie-ver niet stoppen en daardoor langer over hun school of studie doen.

• De meeste respondenten geven aan niet te weten wat voor vervolgoplei-ding ze willen doen na hun middelbare school. Keuze voor een studie-richting vinden zij lastig. Zij hebben geen duidelijk beeld van hun maat-schappelijke carrière.

• Begeleiding en ondersteuning bij studiekeuze en ook bij het regelen van faciliteiten vinden de aanwezigen erg belangrijk. De begeleiding die ze op Papendal krijgen van de studiebegeleidster waarderen zij: laagdrempelig, onafhankelijk, vast aanspreekpunt.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (53)

Pagina 52 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Bijlage 5 Antwoorden onderzoeksvragen in schema

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (54)

Pagina 53 Combineren van topsport met studie DSP - groep

VO MBO HBO WO 1. Om hoeveel (potentiële) topspor-ters gaat het?

Er zijn landelijk ongeveer 2800 leerlingen met een LOOT-status. Naar schatting hebben echter niet meer dan 1.200 leerlingen in het VO een officiële talentstatus (IT, NT, B).

Bij de scholen met een topsport-coördinator worden 1036 topsport-leerlingen (ruime definitie) bege-leid. Uit gegevens van NOC*NSF blijken naar schatting ruim 100 topsporters met een talentstatus een mbo-opleiding te volgen. Daarbij komt mogelijk nog een beperkt aantal A-, B- en HP-sporters.

Naar schatting hebben bijna 150 hbo-studenten een officiële talent-status (IT, NT, B). Daar bovenop komt mogelijk nog een beperkt aantal A-, B- en HP-sporters.

Een landelijk overzicht ontbreekt, maar naar schatting hebben ruim 50 WO-studenten een officiële talentstatus (IT, NT, B). Daar bovenop komt mogelijk nog een beperkt aantal A-, B- en HP-sporters. Universiteiten zelf hante-ren een ruimere definitie en ko-men dus op een (veel) hoger aantal topsporters uit.

2. Welk deel van de onderwijsinstel-lingen biedt faciliteiten voor topspor-ters, wat houdt dit concreet in en welke ontwikkelingen zijn er op dit vlak?

Van de 700 VO-scholen hebben er 24 de LOOT-status. Deze bieden een of meer van de vol-gende faciliteiten: flexibel les-rooster, vrijstellingen, uitstel van toetsen, begeleiding en gespreid examen. Voorts hebben LOOT-leerlingen 800-850 verplichte contacturen in plaats van 1040. Meer dan de helft van de top-sporttalenten bezoekt echter een reguliere middelbare school. Ook daar wordt vaak wel enige reke-ning gehouden met de situatie van topsporters.

24 Van de 71 MBO-instellingen hebben topsportbeleid en/of een topsportregeling en topsportcoör-dinator. Deze scholen hebben veelal flexibele roosters voor topsporters, vaak extra begelei-ding, soms ook afstandsleren en een aangepast stagetempo. Op dit moment loopt een pilot om te onderzoeken of een met LOOT vergelijkbare structuur in het MBO wenselijk is en zo ja welke stap-pen hiervoor nodig zijn.

Door het ontbreken van een lan-delijk topsportplatform is niet bekend hoeveel van de 47 hoge-scholen topsportbeleid hebben en zijn er grote onderlinge verschil-len. Naar schatting biedt een derde tot de helft van alle Hbo-instellingen een of meer van de volgende faciliteiten aan: flexibel lesrooster, flexibel aanbieden van tentamens, vrijstellingen door middel van evc’s, afstandsleren, begeleiding en financiële onder-steuning.

Alle 14 Nederlandse universiteiten hebben specifieke faciliteiten en regelingen voor topsporters, maar de verschillen zijn groot. Facilitei-ten zijn onder meer: verlenging van de studietijd, het verschui-ven/meermaals aanbieden van tentamens en het beschikbaar stellen van sportfaciliteiten, finan-ciële ondersteuning en huisves-ting.

3. Tegen welke knelpunten lopen sporters en onderwijsinstellingen aan wat betreft de combinatie top-sport en studie?

Voornaamste knelpunten: sprei-ding LOOT-scholen, toelatings-criteria te ruim, geen doorlopen-de leerlijn, urennorm, aanpassen lesrooster, geen uniformiteit in faciliteiten, structurele financie-ring.

850 uren norm, stages, geen uniformiteit, afhankelijkheid van draagvlak docenten, samenwer-king tussen sport en onderwijs, geen eenduidigheid uitzonde-ringsgevallen, beperkt budget.

Geen uniformiteit en onderlinge afstemming, afhankelijkheid van draagvlak docenten en assertiviteit student, school- en studiekeuze, groeps- en projectwerk, reistijd, beperkte financiering.

Geen uniformiteit en onderlinge afstemming, afhankelijkheid van draagvlak docenten, practica en stages.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (55)

Pagina 54 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Ad 1 Deelvragen: Over de (potentiële) aankomende topsporters

VO MBO HBO WO • Over hoeveel (potentiële) top-

sporters hebben we het en wat is hun topsportstatus?

Ongeveer 2800 LOOT leerlin-gen, meestal T1 of T2 status. Uit recente, nog onvolledige, inventarisatie van NOC*NSF n.a.v. de nieuwe talenprofie-len(tabel 2, H2) blijkt dat ruim 2/3 van de leerlingen met een topsportstatus regulier VO on-derwijs volgt.

1036 volgens mbo, status vaak onbekend. 43 met status volgens NOC*NSF en naar verwachting nog 30 top-sporters in mbo

ca 140-150 sporters met status, afgeleid uit cijfers van NOC*NSF. HBO instellingen geven veel hoge-re aantallen op. Landelijk over-zicht is er niet.

Daar is geen overzicht van. Van 4 universiteiten is bekend dat 222 studenten gebruik maakt van een topsportregeling.

• Hoeveel (potentiële) topsporters volgen geen studie of zijn ermee gestopt (schooluitval)? Wat zijn de verklarende factoren?

Tot leerplichtige leeftijd volgt 'iedereen' studie. Daarna of na afronden VO stoppen sommige topsporters. Vooral de sporters die geld gaan verdienen, zoals voetballers. Andere reden kan zijn intensivering sport/ trai-ningsduur.

Er zijn geen cijfers. Leerplicht tot 18 jaar. De indruk bestaat dat vooral voetballers stoppen vanwe-ge de 850 uren norm. Verder weinig uitvallers. Topsportregelin-gen kunnen uitval voorkomen. Sommige sportopleidingen zijn fysiek zwaar in combinatie met topsport.

Weinig uitvallers. Geen cijfers bekend. Verklarende factoren wanneer het toch voorkomt: kost te veel tijd, niet voldoende niveau om internationaal te kunnen pres-teren

Niet duidelijk. Onder de echte top komt het wel voor dat men (tijde-lijk) stopt met studie. Voornamelijk om zich professioneel op de sport te richten.

• In hoeverre stoppen (potentiële) topsporters met hun sport van-wege de combinatie met hun studie?

Onduidelijk. Bijvoorbeeld St. Joris (LOOT): van de 200 LOOT-leerlingen vinden 3 of 4 per jaar de combinatie te zwaar en gaan hierdoor op lager niveau spor-ten/stoppen.

Onbekend. De indruk bestaat dat de urennorm en de verplichte stages leiden tot sportuitval, maar inzicht in aantallen is er niet.

Weinig. De faciliteiten zijn over het algemeen goed en de zelfstandig-heid van deze sporters groot.

Onduidelijk

• In hoeverre verschillen (potenti-ële) topsporters van hun studie-genoten? (studieduur, -tijd, -prestaties, -niveau enz.)

De leerlingen werken gestructu-reerd en hebben veel discipline, hogere cijfers. Hoog niveau. Uitzondering: voetbal. Als sport intensiever wordt, lopen prestaties soms iets terug.

Topsporters zijn minder op hun omgeving gericht, meer gefocust op eigen ontwikkeling en sportieve prestaties. Ze werken vaak gedis-ciplineerd. Vinden minder aanslui-ting bij medeleerlingen. Individuele sporters kunnen goed plannen.

Algemeen beeld: veel discipline, gemotiveerd, doorzettingsvermo-gen, hoge mate van zelfredzaam-heid

Algemeen beeld: veel discipline, gemotiveerd, doorzettingsvermo-gen, hoge mate van zelfredzaam-heid

• Welke omstandigheden hebben hier invloed op? (Olympische voorbereiding, dalende of stij-gende prestaties, media-aandacht, etc.)

Voor sport is inzicht nodig (KNLTB), is ook een factor voor goede scholprestaties. Discipline ook belangrijk in sport, leidt tot goede schoolprestaties.

Vertraging als topsportstudenten mee doen aan Olympische Spe-len. Efficiënt gebruik van tijd.

Discipline uit de sport nemen ze mee in hun studie. Om beter te kunnen presteren in sport moet student zo effectief mogelijk met studie om kunnen gaan.

Discipline uit de sport nemen ze mee in hun studie. Om beter te kunnen presteren in sport moet student zo effectief mogelijk met studie om kunnen gaan.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (56)

Pagina 55 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Ad 2 Deelvragen: Over de onderwijsinstellingen en hun faciliteiten voor topsporters

VO MBO HBO WO • In hoeverre en in welke mate

hebben onderwijsinstellingen speciale regelingen en facilitei-ten voor (potentiële) topspor-ters?

LOOTscholen meeste facilitei-ten, topsportvriendelijke scholen faciliteiten, maar minder dan LOOT, niet LOOTscholen: facili-teiten op incidentele basis

Topsportregelingen of –beleid, in elk geval bij 24 scholen met top-sportcoördinator, andere scholen incidenteel.

Speciale regelingen en faciliteiten vaak aanwezig. Voor sporters met officiële status van NOC*NSF maar ook voor sporters met status van de hogeschool

Alle universiteiten hebben wel iets van een regeling. Voor sporters met officiële status van NOC*NSF maar sommige universiteiten laten ook andere sporters (met een topsportwaardig programma) toe.

• Waaruit bestaan de faciliteiten en privileges voor (potentiële) topsporters en in welke mate worden deze toegepast?

LOOT: Flexibel lesrooster, vrij-stellingen, uitstel/ vermindering van huiswerk, mogelijkheid om achterstanden weg te werken, uitstel/aanpassing toetsen, be-geleiding LOOT begeleider, gespreid examen Regulier VO: niet bekend

Dit houdt in dat lestijden aange-past kunnen worden, stages ver-traagd, tentamens uitgesteld, soms ook sportfaciliteiten of medi-sche begeleiding.

Flexibel aanbieden van onderwijs: flexibel rooster en toetsmomenten, vrijstellingen, afstandsleren.

Aanpassing van het studiepro-gramma, verschuiven/meermaals aanbieden tentamens, sportfacili-teiten van het USC, financiële tegemoetkoming. Soms: sponso-ring materialen, vergoeden trai-ningsstages, huisvesting

• Waaruit bestaat de studiebege-leiding van topsportleerlingen? Wat is de frequentie en intensi-teit?

LOOT: begeleider/ topsportcoör-dinator, past rooster aan, aan-spreekpunt bij knelpunten, op initiatief leerling Papendal: studiebegeleidster. Zij kan naar onderwijsinstellingen toe om zaken te regelen rond trainen/studie en facilitering. Regulier VO: niet bekend

Soms door topsportcoördinator, soms door speciale topsportmen-tor en vaak door reguliere mentor. Paar uur per jaar.

Op maat, door een SLB’er (studie-loopbaan begeleider). De intensi-teit en frequentie hangt af van student en fase studie.

Weinig begeleiding: universiteit is zelfstandig onderwijs. Veel indivi-dueel regelen. Men kan zaken regelen met studieadviseur of docenten. Als dingen echt niet lukken/misgaan is er een de-caan/topsportcoördinator. Gebeurt echter zelden.

• In hoeverre zijn er voldoende onderwijsinstellingen met top-sportfaciliteiten?

Aantal LOOT scholen nog niet toereikend, spreiding voldoet niet: in drukke gebieden meer nodig. Nu vaak veel reistijd. (om deze reden is met topsportvrien-delijke scholen gestart)

24 mbo’s met topsportregeling of –beleid. Redelijke spreiding

Valt weinig over te zeggen. In het Noorden zijn geen speciale Hbo-instellingen voor topsporters.

Spreiding is goed, alle universitei-ten bieden faciliteiten.

• Welke ontwikkelingen spelen er op dat gebied in desbetreffende onderwijssoort?

Binnen het huidige beleid is elke school vrij om een LOOT licentie aan te vragen, afstandsnorm is vervallen. Ruimte voor uitbrei-ding van het aantal scholen.

Er vindt een pilot plaats met 6 Mbo instellingen om te zien wat nodig is om te komen tot een LOOT structuur, vergelijkbaar met VO. Er komen meer opleidingen speci-fiek gericht op topsporters bijv. Johan Cruyff colleges

Meer begrip en bewustwording van topsportregelingen. Aandacht voor samenwerking.

Er komen steeds meer overleg-structuren tot stand met de hele onderwijskolom, ook op terrein van (top-)sport.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (57)

Pagina 56 Combineren van topsport met studie DSP - groep

• Zijn er studierichtingen die zich in versterkte mate wel/niet lenen voor een combinatie met top-sport? Waarom?

nvt Sportopleidingen zijn wel eens fysiek te zwaar, horeca en zorg sluiten qua stagetijden slecht aan

Nee, dat hangt vooral samen met instelling student en medewerking docenten en coaches. Studierich-tingen met veel aanwezigheids-plicht zijn wel lastig.

Ja, studies met weinig contactu-ren. Studies met veel practica en niet flexibele stages, zoals ge-neeskunde. (zijn toch redelijk veel topsporters die dit wel doen)

• Zijn er takken van sport die zich in versterkte mate wel/niet lenen voor een combinatie topsport en onderwijs? Waarom?

Ja, bijv. turnen is erg zwaar, (team)sporten waarbij twee keer op een dag wordt getraind, duur-sporten. Reden: moeilijk te rege-len met schoolrooster, training kost veel tijd

In het algemeen: meer trainingstijd (volleybal, handbal e.d.) of wed-strijden in het buitenland (bv. tennis, badminton) is moeilijker te combineren.

Nee, dat hangt vooral samen met instelling student en medewerking docenten en coaches. Geen ver-schil tussen individuele sport en teamsport.

Teamsporten (met beperkte trai-ningsduur) waarbij 's avonds ge-traind wordt (voetbal, individuele sporten). Moeilijker: duursporten

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (58)

Pagina 57 Combineren van topsport met studie DSP - groep

Ad 3 Deelvragen: Over de knelpunten

VO MBO HBO WO • Welke knelpunten in faciliteiten

ervaren sporters, bonden en onderwijsinstellingen bij de combinatie topsport en studie?

Urennorm, financieren van op-vangen van lessen die de spor-ters missen, aanpassen lesroos-ter (draagvlak is erg belangrijk)

850 uren norm, stage, financie-ring.

Verplichte aanwezigheid en moei-lijke roosters. Groepswerk.

Regelingen op papier goed, maar uitvoering afhankelijk van indivi-duele studieadviseur/ draagvlak universiteit, uniformiteit: meer duidelijkheid voor studenten, moeilijk in combineren met sport: practica en stages

• Welke knelpunten ervaren zij in de studiebegeleiding van top-sporters?

Begeleiding kan intensiever/ meer maatwerk, daar is geen geld voor beschikbaar. Goede communicatie; kost veel tijd en hangt af van individuen

Goede communicatie. Grootte van de instellingen en draagvlak onder docenten spelen hierin ook een rol.

Medewerking en begeleiding bij sommige begeleiders.

Draagvlak lijkt een belangrijk punt, aangezien veel afhankelijk is van individuele studieadviseurs en docenten.

• Tegen welke regelgeving lopen zij aan in de ontwikkeling van topsporttalent? Denk aan: ver-plichte aantal contacturen, sta-ges, leerwerkplicht (i.o.), enz.

1040 urennorm, urennorm LOOT-leerlingen 800-850 ver-plichte contacturen

850 urennorm, verplichte stages Niet zozeer regelgeving, behalve verplichte aanwezigheid en sta-ges.

Niet zozeer regelgeving, maar hebben wel te maken met stan-daardeisen/vaardigheden waar een afgestudeerde aan moet voldoen, dus zit weinig rek in programma.

• Welke knelpunten worden er ervaren rond de afstand (orga-nisatie en reistijd) tussen wo-nen, studeren en sporten? Hoe zwaar zijn de knelpunten en hoe acceptabel de oplossingen?

Goed screenen van topsporters die intern gaan vanwege o.a. reistijd: alleen die sporters die kans maken op internationale topsportcarrière. (onvoldoende) spreiding LOOT scholen, lijkt oorzaak van veel reizen.

Mbo leerlingen verhuizen soms van schoollocatie om studie en topsport beter te kunnen combine-ren. Sportbond verandert soms trainingslocatie zonder school te informeren.

Reistijd is vaak lang en vormt in sommige gevallen knelpunt. Op-lossing is zelf een rooster samen-stellen dat past bij sportprogram-ma en afstand tussen wonen, werken en sporten. Acceptabele oplossing.

Reistijd is niet als groot knelpunt naar voren gekomen. Universitei-ten liggen vaak centraal, in de grote steden. Keuze voor universi-teit hangt af van locatie sport (trainingen). Rijksuniversiteit Groningen geeft aan uit te willen gaan van goed onderwijs en daar in de buurt sport te vestigen.

• Welke knelpunten worden in de overgang van het ene onder-wijstype naar het andere erva-ren door sporters, bonden en onderwijsinstellingen? Is er sprake van een doorlopende sportleerlijn?

Stichting LOOT heeft weinig zicht op vervolg; leerlingen kie-zen voor diverse vervolgoplei-dingen. Van de scholen blijkt dat veel leerlingen naar minder sportminded scholen gaan.

Geen sprake doorlopende leerlijn. Johan Cruyff college houdt infor-matieavond voor decanen. Dit doen meer mbo’s. Niet bekend wat knelpunten zijn.

Geen sprake van doorlopende leerlijn. Knelpunten m.b.t. over-gang hebben te maken met wen-nen aan onderwijsvorm, zelfstan-digheid, niveau.

Overstap naar WO, ineens veel vrijheid, is voor sommige studen-ten moeilijk. Topsporters lijken hier minder last van te hebben door o.a. discipline.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (59)

Pagina 58 Combineren van topsport met studie DSP - groep

• Zijn het daadwerkelijk regels die

belemmerend zijn of is het het regelen van de uitzonderingssi-tuatie wat instellingen belem-mert?

De onderwijswetgeving biedt scholen in beginsel de mogelijk-heid om in uitzonderlijke situa-ties vrijstellingen te verlenen, mits afspraken van te voren duidelijk worden verantwoord, vastgelegd en voorgelegd aan de leerplichtambtenaar. Van deze mogelijkheid wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt door scholen.

De urennorm zelf is belemmerend voor de ROC's. Ook het regelen van stages en van lesroosters is lastig (en door buitenlandse toer-nooien e.d. soms onmogelijk) en kost veel tijd.

Regelen van uitzonderingssituatie Regelen van uitzonderingssituatie

• In hoeverre leiden de aanpas-singen in het onderwijspro-gramma voor topsportleerlingen tot uitholling van dat programma en het schooldiploma?

Zo min mogelijk. Door maatwerk krijgen sporters alleen de facili-teiten die zij nodig hebben, daarmee wordt uitholling van het diploma voorkomen

Zo min mogelijk. Leerling moet alle stof doen. De tijd wordt ver-lengd (tot ca. 1 jaar langer)

Niet tot nauwelijks. Ze moeten alle onderdelen afronden die reguliere studenten ook moeten doen. Doordat ze vaak wat langer over de studie doen volgen ze het volledige programma.

Niet. Er zijn standaardeisen waar-aan een afgestudeerde moet voldoen.

• In hoeverre en maken topsport-studenten gebruik van het flexi-bele studiebeurzenstelsel? Waarom wel/niet? En welke knelpunten doen zich op dit punt voor?

Niet van toepassing Niet bekend bij mbo-instellingen/ topsportcoördinatoren

Weinig tot niet. Ze weten er vaak niets van. Mogelijk knelpunt: lastig te regelen (Ib-groep).

Niet bekend bij universiteiten

• In welke mate wordt van andere vormen van financiering van de combinatie onderwijs en (top)sport gebruik gemaakt, zo-als vanuit de lumpsum of alter-natieve/private financiering? Wat zijn de ervaringen?

Waarschijnlijk vanuit Lumpsum-financiering, beperkte LOOT-bijdrage vanuit NOC*NSF. St. Joris maakt bijv. hiernaast ge-bruik van sponsoring door be-drijven en organiseert clinics. Werkt goed, maar kost veel tijd.

Waarschijnlijk allemaal lumpsum financiering. Doordat instellingen zelf financieren, kunnen ze zelf-standig besluiten wie in aanmer-king komt voor welke faciliteiten.

Waarschijnlijk allemaal lumpsum financiering. Daarnaast ook sponsorgelden.

Waarschijnlijk allemaal lumpsum financiering. Daarnaast ook sponsorgelden.

Onderzoek Combineren van topsport met studie - [PDF Document] (2024)

FAQs

Hoe krijg ik een topsportstatus? ›

Dit betekent dat je een topsportstatus krijgt als je: op de hoogste niveaus jouw sport beoefent, zoals deelname aan Europees (jeugd) kampioenschappen (E(J)K's), Wereld (jeugd) kampioenschappen (W(J)K's) en Olympische Spelen.

Kun je ook een topsporter vinden die het tegendeel beweert? ›

Sporters die op topniveau presteren, ervaren vaker psychologische problemen dan hun recreatieve collega's. Angstgevoelens en agressief gedrag komen bij topsporters vaker voor, net als een negatief zelfbeeld en stress. Zo blijkt uit een uitgebreide overzichtsstudie uitgevoerd door een groep Australische psychologen.

Is topsport gezond volgens topsporters? ›

Topsport is niet per definitie gezond, hoewel topsporters proberen hun gezondheid zo goed mogelijk te bewaken om optimaal te kunnen presteren. Het vinden van de juiste balans tussen topsport en gezondheid blijft voor topsporters een lastige zaak.

Heb je een topsportstatus van het NOC NSF? ›

Alleen NOC*NSF kan topsporters een topsportstatus verlenen. Hoewel de topsportstatus aan individuele sporters wordt verleend, is de procedure die gevolgd moet worden om een status te krijgen er een tussen NOC*NSF en de bond.

Hoe kan ik een topsportstatuut krijgen? ›

Vereisten voor een topsportstatuut
  1. opgenomen in een olympisch/paralympisch prestatieprogramma van de sportfederaties in een olympische/paralympische discipline.
  2. opgenomen in een olympisch/paralympisch ontwikkelingsprogramma van de sportfederaties in een olympische/paralympische discipline.
Aug 29, 2023

Hoe krijg je een topsportstatuut voetbal? ›

- Om zich te kunnen inschrijven in een Topsportopleiding Voetbal dient de leerling over een topsportstatuut te beschikken dat jaarlijks wordt toegekend door de gemengde selectiecommissie. Het topsportstatuut is dus geen verworven recht, maar dient voor elk schooljaar te worden verkregen.

Kun je op latere leeftijd nog topsporter worden? ›

Op latere leeftijd topsporter worden? Het is mogelijk. Ik ben zelf pas op 17-jarige leeftijd begonnen met basketbal. In mijn geval had ik wel ''geluk'' dat ik ruim over de twee meter ben en een redelijk atletische bouw heb.

Hoeveel moet je eten als topsporter? ›

Een topsporter eet vijf à zes keer per dag. Twee maaltijden zijn het belangrijkst: het ontbijt en, opvallend genoeg, de maaltijd voor het slapengaan. "Er wordt altijd gezegd dat eten voor het slapen gaan niet goed is, maar voor topatleten is dit anders", legt Bettonviel uit.

Is topsporter een beroep? ›

Topsport is een tijdelijk beroep. Het is belangrijk dat talenten en topsporters zich in een zo vroeg mogelijk stadium hiervan bewust zijn en zich zo goed mogelijk voorbereiden op een volgende carrière. Immers, het einde van een topsportcarrière is niet altijd te plannen.

Wat doet topsport met je lichaam? ›

Topsport brengt ook extra belasting van het hart mee, waardoor dat hart wel sterker en beter belastbaar wordt, maar er tijdens het sporten iets meer risico op een ritmestoornis is. Ook kan de topsporter na zijn of haar carrière in sommige gevallen last kan krijgen van een vergroot hart (sporthart).

Wat is de meest gezonde sport? ›

Een goede sport verbrandt vet, bouwt spiermassa op en geeft weinig risico op blessures. De gezondste sporten zijn zwemmen, krachttraining, wandelen, tai chi en kegeloefeningen. Het gaat hier echter om sporten die gezond zijn voor volwassenen.

Welke organisatie vind topsport gezond? ›

Nederlandse topsporters presteren al jarenlang goed op Olympische en Paralympische Spelen, EK's en WK's, andere evenementen en in competities. Topsport kan op veel manieren mensen inspireren en is van grote waarde voor de maatschappij. De Rijksoverheid ondersteunt de topsport daarom financieel.

Welke topsport verdient het meest? ›

Lionel Messi (voetbal) - 124,2 miljoen euro. LeBron James (basketbal) - 117,9 miljoen euro. Giannis Antetokounmpo (basketbal) - 102,1 miljoen euro. Kylian Mbappé (voetbal) - 101,2 miljoen euro.

Wie betaalt topsporters? ›

De meeste topsporters in Nederland die geld verdienen met hun sport, ontvangen dat op basis van een arbeidsovereenkomst met een sportbond, sportvereniging, een aan de vereniging gelieerde stichting, of bijvoorbeeld een sponsorploeg.

Wat is topsport mentaliteit? ›

Wat is een topsportmentaliteit? Topsporters worden geacht topsport te bedrijven. Veel van hen hebben van hun hobby hun beroep gemaakt. Ze willen winnen en hebben daar alles voor over.

Hoe geraak je in topsportschool? ›

Om in te stromen in de topsportschool moet de renner bepaalde criteria behalen op een talentdag en een wielerspecifieke testdag. De data van deze testdagen worden meegedeeld nadat de kandidatuur is gesteld.

Hoe kom je in de topsport? ›

Op Topsport Talentscholen kunnen talentvolle jonge sporters hun middelbareschoolopleiding combineren met topsport. De school stemt het rooster af hun trainingsschema's. Zo worden sporters gestimuleerd om naast hun topsportcarrière een maatschappelijke carrière op te bouwen.

Welke topsportstatus zijn er? ›

Topsportstatus
  • A-status (Top-8 van de wereld)
  • Selectie-status* (afhankelijk van selectiebeleid van de sportbond) De looptijd van deze status is 1 jaar.
  • Bondsstatus (behalen van een mondiale top-16 prestatie). ...
  • HP-status (High Potential – verwachte wereldtopper).

Wat valt er onder topsport? ›

Topsport is het beoefenen van een sport op het hoogste niveau, nationaal of internationaal. Het onderscheidt zich van zuiver recreatieve sport en algemene wedstrijdsport doordat de nadruk vrijwel volledig op de prestaties ligt.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated:

Views: 5597

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.